Dossier bekeringen

 

In dit dossier zijn de berichten verzameld die sinds 2009 op deze website zijn verschenen over 'bekeringen' en gerelateerde onderwerpen zoals geloofsvervolging, afvalligheid en atheïsme.
 

Algemene documenten:
De Werkinstructie Bekeerlingen en Afvalligen (WI 2022/3) gepubliceerd door de IND op 15 februari 2022 (download pdf-bestand, 20 pagina's)

Het rapport 'Geloof en liefde onder het vergrootglas van de IND', opgesteld door Bureau Boekhoorn Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (BBSO) in opdracht van het WODC, aangeboden aan het ministerie van J&V op 18 augustus 2021 (download pdf-bestand, 96 pagina's. 0,9 MB) 

Het informatieblad 'Werkwijze Commissie Plaisier - informatie voor advocaten', opgesteld door de Commissie Plaisier, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen, die op verzoek van asieladvocaten gesprekken voeren met bekeerlingen van wie de bekering door de IND niet geloofwaardig wordt bevonden (download pdf-bestand, 2 pagina's).

 

Nieuwsberichten: 
(nieuwste bovenaan; klik op de titelregel om het hele bericht te zien)

06-04-22  Beoordeling van asielaanvragen atheïsten en afvalligen moet beter
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe ‘Werkinstructie Bekeerlingen en Afvalligen’ gepubliceerd. Dat was nodig als gevolg van uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die strengere eisen stelt aan het onderzoek en de beoordeling door de IND van asielzoekers die aangeven dat ze afvallig of atheïst zijn.

07-02-22  Open Doors: Afghanistan nu bovenaan de Ranglijst Christenvervolging
Na bijna twintig jaar staat Noord-Korea niet langer op de eerste plaats in de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Sinds de Taliban in Afghanistan de macht overnamen is in dat land de vervolging van christenen het ergst, volgens de criteria waaraan door Open Doors wordt getoetst.

22-10-21  VN-Comité tegen Foltering: verklaring van derden van belang in bekeringszaak
Het VN-Comité tegen Foltering heeft in de zaak van een Chinese bekeerling tegen de Zwitserse Immigratiedienst belangrijke waarde toegekend aan de verklaringen van een geloofsgenoot en een deskundige, als het aankomt op de geloofwaardigheid van de bekering en van de problemen die betrokkene als gevolg daarvan heeft ondervonden.

05-10-21  WODC-rapport: 'Geloof en liefde onder het vergrootglas van de IND'
Op 1 oktober 2021 ontving de Tweede Kamer het WODC-rapport ‘Geloof en liefde onder het vergrootglas van de IND’, over de wijzigingen in de geloofwaardigheidsbeoordelingen van asielaanvragen met een bekerings- of LHBTI-motief.

07-06-21  Raad van State: sociale aspect van kerkbezoek ook van belang in bekeringszaken
Bij de beoordeling van een aanvraag van een tot het christendom bekeerde asielzoeker moet ook het sociale aspect van het kerkbezoek worden meegewogen, zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 12 mei jl.

14-05-21  Raad van State stelt hogere eisen aan IND bij beoordeling bekeringszaken
Op 12 mei 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in twee asielzaken van Iraanse bekeerlingen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet beslissingen in bekeringszaken voortaan beter motiveren.

11-05-21  Stichting Gave: 'Ongelofelijk - asielonrecht voor bekeerlingen'
Onlangs publiceerde de Stichting Gave een rapport onder de titel ‘Ongelofelijk – Onrecht in de geloofwaardigheidsbeoordeling van geloofsovertuiging’. Gave doet al ruim 10 jaar onderzoek naar asieldossiers van bekeerlingen en publiceert in dit rapport voorbeelden waar het fout gaat bij de beoordeling door de IND van asielaanvragen van bekeerlingen.

15-12-20  Procederen voor je leven
Asielzoekers die maar door blijven procederen: het is een bekend verwijt. De familie Masih blééf inderdaad procederen. Want terugkeer naar Pakistan was levensgevaarlijk voor hen als christenen, beschuldigd van blasfemie. Ze kregen uiteindelijk een status.

02-11-20  Alarmerend EASO-rapport over Afghaanse terugkeerders
Op 2 september heeft het European Asylum Support Office een rapport uitgebracht over Afghaanse terugkeerders die als 'verwesterd' worden beschouwd en onder andere daardoor in de negatieve aandacht van de Taliban kunnen komen.

24-06-19  Rechtbank: verklaring van predikant in bekeringszaak van belang
De Rechtbank Amsterdam heeft in een recente uitspraak over de asielaanvraag van een bekeerling aangegeven dat de verklaring van een predikant ter zitting van belang is voor de beoordeling van de geloofwaardigheid.

28-12-18  Raad van State stet IND in ongelijk in zaken bekeerlingen en lhbt-ers
Op 23 november heeft de Raad van State in ruim twintig zaken van bekeerlingen en LHBT-ers kritische uitspraken van rechtbanken bekrachtigd en de IND in het ongelijk gesteld.

19-07-18  Nieuw beoordelingskader bekering en seksuele geaardheid
Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft, om gevolg te geven aan een aangenomen Kamermotie, een nieuw toetsingskader aangekondigd voor vreemdelingen die zich beroepen op bekering of seksuele geaardheid.

31-03-17  IND erg vasthoudend in bekeringszaken
Wanneer een asielzoeker opnieuw een asielprocedure wil starten moet er sprake zijn van nieuwe elementen die naar voren gebracht kunnen worden. Wanneer het gaat om bekering zijn zulke nieuwe elementen vaak moeilijk aan te tonen. Op 2 maart 2017 deed de rechter in Den Haag uitspraak over een bekeerde Afghaan. Een zesde procedure was gestart en afgewezen. Deze afwijzing was volgens de rechtbank echter onterecht.

27-01-17  Rechtbank Arnhem: verwestering valt onder Vluchtelingenverdrag
De Rechtbank Arnhem heeft uitgesproken dat een verwesterde levensstijl recht op bescherming onder het Vluchtelingenverdrag kan geven, omdat verwestering als afvalligheid kan worden beschouwd en van een verwesterde vrouw niet mag worden verlangd dat zij zich bij terugkeer aanpast aan de in dat land geldende religieus en politiek voorgeschreven normen.

13-01-17  Raad van State: IND deskundiger dan hoogleraar godsdienstpsychologie
De Raad van State kent de IND de bevoegdheid toe zelf het bekeringsverhaal van een asielzoeker op geloofwaardigheid te toetsen. Een wetenschappelijk gefundeerd onderzoeksrapport van een hoogleraar godsdienstpsychologie mag wel terzijde worden geschoven, want de IND voert een 'integrale geloofwaardigheidsbeoordeling' uit.

04-07-14  Hoe heette de verloren zoon?
Bekering en doop - een uitdaging voor kerken en IND. In de Tweede Kamer spraken onlangs kamerleden met theologen en andere deskundigen over de geloofwaardigheid van bekeringsverhalen van asielzoekers.

29-10-13  Rechtbank Anhem: onderscheid bekeerlingen en andere christenen in Irak
De Rechtbank Arnhem heeft geoordeeld dat de staatssecretaris in beslissingen ten aanzien van tot het christendom bekeerde Irakese asielzoekers rekening moet houden met een groter risico bij terugkeer en zich niet mag beperken tot de algemene veiligheidssituatie voor christenen in Irak.

20-09-13  EHRM: actieve Koptische christenen lopen gevaar in Egypte
Ondanks geweld geen soepeler Nederlands beleid. Een Koptische christen uit Egypte, die was veroordeeld voor bekeringsactiviteiten, mag van het Europees Hof niet door Frankrijk worden teruggestuurd, vanwege het gevaar dat daarmee art. 3 van het Europees mensenrechtenverdrag wordt geschonden.

16-07-13  Vestigingsalternatief voor christenen in Noord-Irak?
Op 27 juni 2013 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in een zaak van een Irakees christelijk gezin tegen Zweden. Volgens het Hof is er voor Irakese christenen een vestigingsalternatief in Noord-Irak.

11-04-13  Pakistaanse christenen: hoe groot is het risico?
“De Pakistaanse overheid is onvoldoende in staat om bescherming te bieden aan religieuze minderheden”, aldus minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Maar staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie weigert nog steeds christenen in Pakistan als risicogroep aan te wijzen. 

13-03-13  Kerk biedt Kamer petitie Pakistaanse christenen aan
De Christelijke gemeente Bunde/Meerssen heeft op 12 maart 2013 een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden waarin wordt gevraagd Pakistaanse christenen als risicogroep aan te merken. Zij lopen gevaar vanwege het toenemend geweld tegen christenen in Pakistan.

14-02-13  Situatie van christenen in Pakistan zorgwekkend
De situatie van christenen in Pakistan is de afgelopen tijd verslechterd, blijkt uit een nieuw ambtsbericht. Tegelijkertijd leven er grote zorgen over Pakistaanse christenen van wie het asielverzoek door de IND toch wordt afgewezen.

11-05-12  EU Hof van Justitie over betekenis godsdienstvrijheid in asielprocedure
De Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie heeft uitgesproken dat er "een gegronde vrees voor vervolging bestaat, indien een asielzoeker voornemens is om bij terugkeer in het land van herkomst de godsdienstige activiteiten, die hem aan een gevaar voor vervolging blootstellen, voort te zetten. Redelijkerwijs kan niet van die asielzoeker worden verwacht dat hij afziet van die activiteiten, en met name van het belijden van zijn geloof".

14-02-12  Symposium: neem geloofsvervolging in asielprocedure serieus
Op initiatief van het Platform Christen Asielzoekers Iran en Kerk in Actie werd op 16 januari 2012 in Utrecht een symposium gehouden onder de titel ‘Bekeerd, maar geen veilige plek’. Een van de conclusies in het slotdocument luidde dat vervolging vanwege religie in het asielbeleid onvoldoende serieus wordt genomen.

18-11-11  Rechtbank Den Haag: bijwonen van kerkdiensten beperken is daad van vervolging
De Rechtbank Den Haag heeft in de asielprocedure van een tot het Christendom bekeerde Iraniër uitgesproken dat een “beperking in het recht op het bijwonen van kerkdiensten is aan te merken als een daad van vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag”.

24-08-11  PKN-scriba Plaisier: plicht op te komen voor vervolgde christenen
In het ‘Commentaar bij de Tijd’ op de site van de PKN besteedt scriba dr Arjan Plaisier aandacht aan de wereldwijde christenvervolging. Hij roept christenen in het vrije westen op het lot van vervolgde broeders en zusters in de openbaarheid te brengen en op te komen voor hun rechten, gebaseerd op het Verdrag voor de Rechten van de Mens.

28-04-11  Platform presenteert rapport over bekeerde Iraanse christenen
Het Platform Christen Asielzoekers Iran heeft dinsdag jl. (26 april 2011) een rapport aangeboden aan de algemene commissie voor Immigratie en Asiel van de Tweede Kamer. In het rapport “Huiskerken in de woestijn als verboden oasen, Iraanse christenasielzoekers & Nederlands asielbeleid” wordt uitgebreid ingegaan op het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van de asielverzoeken van moslim-vluchtelingen uit Iran die in Nederland christen zijn geworden.

19-01-11  Minister Rosenthal deelt zorgen PKN over Irakese christenen
Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft de PKN laten weten de zorgen over de situatie van christenen in Irak te delen. Hij schrijft dit in antwoord op de brief die het moderamen van de synode van de PKN op 25 november 2010 aan de regering stuurde. Het kabinet ziet echter geen aanleiding tot wijziging van het beleid t.a.v. Irak.

29-11-10  Protestantse Kerk stuurt brief aan premier Rutte over Irak
Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in een brief aan minister-president Rutte aandacht gevraagd voor het geweld tegen burgers in Irak. De PKN maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van minderheden in Irak, waar op dit moment christenen in het bijzonder een doelwit van aanslagen lijken te zijn.

13-10-10  Raad van State: Iraanse bekeerlingen kunnen veilig terug
De Raad van State heeft op 4 oktober 2010 uitgesproken dat Iraanse asielzoekers die in Nederland zijn bekeerd tot het christendom veilig terug kunnen naar Iran als ze hun geloof maar in stilte belijden. Het feit dat een Iraanse asielzoeker het christelijk geloof in Iran niet op dezelfde wijze kan uitoefenen als in Nederland betekent, volgens de Raad van State, nog niet dat hij bij zijn geloofsuitoefening zodanig ernstige beperkingen ondervindt dat hij reeds vanwege deze reden in aanmerking komt voor een asielstatus. 

08-07-10  Rechtbank Amsterdam: asielzoeker niet dwingen bekeringsactiviteiten te beperken
De Rechtbank Amsterdam (meervoudige kamer voor vreemdelingenzaken) heeft op 9 juni 2010 een opmerkelijke uitspraak gedaan in een zaak van een afgewezen Iraanse asielzoeker die zich in Nederland tot het christendom heeft bekeerd. Omdat hij de verplichting voelt zijn geloof actief te verkondigen vreest hij voor zijn leven bij terugkeer naar Iran. De rechtbank is het niet eens met de opvatting van Justitie, dat betrokkene zijn bekeringsactiviteiten dient te beperken en zich niet op de bescherming die art. 3 EVRM biedt kan beroepen als hij actief mensen wenst te bekeren.

18-05-10  Europees Hof blokkeert uitzetting Afghaanse christen
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft onlangs de uitzetting tegengehouden van een Afghaanse vluchteling die in Nederland christen was geworden. Volgens zijn advocaat is het voor het eerst dat het Hof de uitzetting van een bekeerde ex-moslim uit Nederland tegenhoudt.

 

Opmerking: mogelijk werken bij oude berichten linkjes naar websites van andere organisaties inmiddels niet meer.