14 februari 2012

Symposium: 'Neem geloofsvervolging in asielprocedure serieus'

Symposium: 'Neem geloofsvervolging in asielprocedure serieus'
Op initiatief van het Platform Christen Asielzoekers Iran en Kerk in Actie werd op 16 januari 2012 in Utrecht een symposium gehouden onder de titel ‘Bekeerd, maar geen veilige plek’. Een van de conclusies in het slotdocument luidde dat vervolging vanwege religie in het asielbeleid onvoldoende serieus wordt genomen.


Uit de tijdens het symposium uitgewisselde informatie werd duidelijk dat de problemen waarmee tot het christendom bekeerden in moslimlanden zoals Iran te maken krijgen worden onderschat. Er lijkt ook een groot verschil te zijn tussen de vrijheid van godsdienst, zoals die op papier staat en in uitspraken van bewindslieden wordt beleden, en de toepassing daarvan door de IND in de dagelijkse praktijk.

Zoals ook is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (art. 9) heeft ieder mens recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en de vrijheid zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden. “Van personen die in het land van herkomst een minderheidsreligie aanhangen wordt niet verlangd dat zij deze verborgen houden” schrijft minister Leers nog op 19 september 2011 aan de Tweede Kamer. Toch wordt in de praktijk van bekeerlingen verwacht dat zij “een laag profiel aanhouden” om “in relatieve rust hun geloof te kunnen belijden” (ambtsbericht Irak, augustus 2011). Dat gaat niet alleen voorbij aan het gegeven dat bekeringsactiviteiten voor sommige christenen een wezenlijk onderdeel van hun geloof vormen, maar ook aan de realiteit dat in landen als Irak het bezoeken van huiskerkdiensten al gevaarlijk kan zijn.  Als de door de overheid van de bekeerling verwachte ‘terughoudendheid’ betekent dat iemand niet eens een kerkdienst kan bijwonen is de ‘ondergrens van de vrijheid van godsdienst’ toch wel bereikt, aldus de deelnemers aan het symposium.

Mevrouw Doris Peschke van de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) wees in haar bijdrage ook op het grote belang van de vrijheid van godsdienst, die door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europese mensenrechtenverdrag wordt beschermd tegen ingrijpen van de zijde van de autoriteiten. Zij beveelt aan dat in het kader van de vorming van een gemeenschappelijk Europees asielbeleid aan het onderwerp ‘religieuze vervolging’ aandacht wordt besteed door het nieuw-opgerichte Europees Asielbureau.

De voorzitter van het Platform Christen Asielzoekers Iran, dhr Kees Brinkman, stelde vast dat de landeninformatie over de specifieke situatie van christenen vaak onduidelijk, incompleet en onjuist is. De problemen die christenen in moslim-landen als Iran en Afghanistan ondervinden worden daardoor miskend en gebagatelliseerd.

Ook de problemen van bekeerlingen in de asielprocedure en de manier waarop de IND de geloofwaardigheid van bekering toetst (is het oprecht of is het alleen bedoeld om zo een verblijfsvergunning te verkrijgen) kwamen aan de orde. In de gezamenlijke slotverklaring wordt er  voor gepleit om in samenwerking tussen de IND en de kerken een toetsingscommissie in het leven te roepen. Deze commissie, evt. uitgebreid met externe deskundigen, zou kunnen bijdragen aan een oplossing voor zaken van bekeerlingen die door de kerken wel degelijk als christen worden gezien, maar niet als zodanig door de IND worden erkend. Over de vermeende deskundigheid van IND-medewerkers om in een interview te kunnen vaststellen of iemand een oprechte bekeerling is of niet bestaan nl. veel twijfels.

Het symposium werd geopend door de scriba van de PKN-synode, dr Arjan Plaisier. Hij benadrukte dat kerken niet zomaar mensen dopen en dat de naam van Nederland als beschaafd land op het spel staat als wij authentieke verhalen van bekeerlingen niet meer geloven.


Meer informatie:
Lees hier de volledige tekst van de slotverklaring (pdf-bestand).

Lees ook de berichtgeving d.d. 17-01-12 op de sites van de Raad van Kerken in Nederland en van Kerk in Actie.
Onderaan het bericht op de KiA-site vindt u ook links naar de toespraken en presentaties die tijdens het symposium zijn gehouden.

De site van het Platform PCAI vindt u op: www.christenasielzoekersiran.nl

In het Reformatorisch Dagblad schreef Jacob Hoekman op 19 jan 2012 een artikel ‘Iraanse christenen: echt bekeerd of voor de status’.

Zie ook:
18-11-11 RB Den Haag: bijwonen van kerkdiensten beperken is daad van vervolging
24-08-11  PKN-scriba Plaisier: plicht op te komen voor vervolgde christenen
19-01-11 Minister Rosenthal deelt zorgen PKN over Irakese christenen
08-07-10 RB A’dam: staat mag asielzoeker niet dwingen bekeringsactiviteiten te beperken