28 april 2011

Platform presenteert rapport over bekeerde Iraanse Christenen

Platform presenteert rapport over bekeerde Iraanse Christenen
Het Platform Christen Asielzoekers Iran heeft dinsdag jl. (26 april 2011) een rapport aangeboden aan de algemene commissie voor Immigratie en Asiel van de Tweede Kamer. In het rapport “Huiskerken in de woestijn als verboden oasen, Iraanse christenasielzoekers & Nederlands asielbeleid” wordt uitgebreid ingegaan op het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van de asielverzoeken van moslim-vluchtelingen uit Iran die in Nederland christen zijn geworden.


De onderzoeksvraag waarop in het rapport een antwoord wordt gezocht, luidt:
“Kunnen ex-moslims in het algemeen – en tot het christendom bekeerde moslims in het bijzonder – bij terugkeer naar Iran hun nieuwe geloof openlijk en in vrijheid beleven, zonder dat zij inbreuk ervaren op de vrijheid van godsdienst zoals vastgelegd in de Nederlandse, Europese en internationale mensenrechtenverdragen?”

Enerzijds veronderstelt het Nederlandse beleid dat tot het christendom bekeerde moslims zonder al te grote problemen in Iran kunnen leven. Anderzijds luidt een beleidsregel (als geformuleerd in de Vreemdelingencirculaire): “van personen die in het land van herkomst een minderheidsreligie aanhangen, wordt niet verlangd dat zij deze verborgen houden”.
Dat zou ook in strijd zijn met o.a. de artikelen 3 en 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (zie voor de volledige tekst van die artikelen ons bericht van 08-07-10).

Naar aanleiding van een motie van het Kamerlid Voordewind zegde minister Leers op 1 december 2010 toe Iraanse moslims die zich in Nederland tot het christendom hebben bekeerd op dezelfde wijze te behandelen als Iraanse christenen die in ons land asiel aanvragen.

Het PCAI-rapport komt tot de conclusie dat de situatie in Iran voor tot het christendom bekeerde moslims niet voldoet aan de Nederlandse Grondwet (het discriminatie-verbod), de Europese Definitierichtlijn en het EVRM. Ook vraagt het rapport aandacht voor het onterechte beeld dat alleen bekeringsactiviteiten van christenen aanleiding zouden zijn voor verstoringen van huisgemeenten, arrestaties etc. door de autoriteiten in Iran:  “door deze benadering is er geen aandacht voor het feit dat bekeerde moslims altijd al een probleem hebben omdat zij afvallig zijn. Alleen al het bij elkaar komen in een huisgemeente als gelijkgestemde Christenen is al aanleiding voor de negatieve belangstelling van overheidszijde”.

Het hele rapport is te downloaden vanaf de site van het platform,  www.christenasielzoekersiran.nl (65 pag’s, pdf-bestand).
In het platform participeren o.a. de Perzische Kerk Kores in Apeldoorn, de Iraanse Kerk in Almere en enkele Nederlandse kerken, met steun van PKN/Kerk in Actie en de Raad van Kerken in Nederland.

Zie ook onze eerdere berichten over dit onderwerp:
13-10-10  Raad van State: Iraanse bekeerlingen kunnen veilig terug
08-07-10  Rb A’dam: staat mag asielzoeker niet dwingen bekeringsactiviteiten te beperken
21-06-10  “Op de bres voor bekeerlingen”
20-01-10  EHRM verbiedt uitzetten bekeerde christen naar Iran