14 februari 2013

Situatie van christenen in Pakistan zorgwekkend

Situatie van christenen in Pakistan zorgwekkend
De situatie van christenen in Pakistan is de afgelopen tijd verslechterd, blijkt uit een nieuw ambtsbericht. Tegelijkertijd leven er grote zorgen over Pakistaanse christenen van wie het asielverzoek door de IND toch wordt afgewezen.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij aangeeft dat ten aanzien van christenen en ahmadi-moslims een iets soepeler beleid zal worden gehanteerd. Uit het ambtsbericht van Buitenlandse Zaken blijkt, volgens Teeven, “niet dat er sprake is van systematische vervolging van christenen, ahmadi’s of andere religieuze minderheden enkel en alleen op basis van hun geloof”. Daarom moet een asielzoeker die christen of ahmadi is ook “aannemelijk maken dat er persoonlijke redenen zijn waarom hij bescherming in Nederland nodig heeft”.

Voor beide groepen geldt dat van hen niet zal worden gevergd dat ze zich voor bescherming tot de Pakistaanse autoriteiten hebben gewend, omdat uit het ambtsbericht blijkt dat de overheid en rechters geen bescherming bieden tegen religieus geweld. Het ambtsbericht maakt ook melding van de blasfemie-wetgeving, op basis waarvan jaarlijks vele personen, vooral ahmadi’s en christenen, gearresteerd en formeel aangeklaagd worden op basis van valse beschuldigingen. Er is sprake van een toenemende maatschappelijke intolerantie en agressie tegen religieuze minderheden.

Wel zal de IND per individueel geval bekijken of er sprake is van een binnenlands vlucht- en/of vestigingsalternatief, m.a.w. of de asielzoeker zich aan de dreiging van vervolging kon onttrekken door zich elders in Pakistan te vestigen. In het ambtsbericht wordt echter ook het standpunt van de UNHCR geciteerd: “Volgens UNHCR is er voor ahmadi’s die openlijk hun geloof praktiseren of doelwit zijn geworden van bedreigingen en/of aanvallen door fundamentalistische soennitische groepen geen vlucht- of vestigingsalternatief, gegeven het landelijk bereik van deze groepen en het gebrek aan effectieve bescherming door de overheid.” De staatssecretaris maakt een opmerkelijk onderscheid, door de ahmadi’s voortaan te kwalificeren als ‘risicogroep’, op grond waarvan de IND hun problemen eerder als voldoende ernstig zal beoordelen om ze als vluchteling te erkennen.

Leden van een christelijke gemeente in Zuid-Limburg zijn inmiddels een petitie gestart. Zij vrezen dat de IND de risico’s voor christenen bij gedwongen terugkeer naar Pakistan onderschat. Ook zou de IND bewijsmateriaal niet inhoudelijk beoordelen omdat het om kopieën van documenten gaat. Eén van de uitgeprocedeerde Pakistani waarbij de Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen is betrokken zit inmiddels vast in een uitzetcentrum.

Op 14 februari 2013 spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Teeven over zijn beleid t.a.v. Pakistan. Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie wil dan de staatssecretaris vragen ook christenen in Pakistan voortaan als aparte risicogroep aan te merken: “De IND zou deze mensen niet terug moeten sturen als ze het gevaar lopen onder dwang zich te moeten bekeren of valselijk beschuldigd te worden van godslastering met alle gevolgen van dien”.

Het Europese Hof van Justitie heeft op 5 september 2012 een belangwekkende uitspraak gedaan in de zaak van twee ahmadi’s uit Pakistan die in Duitsland asiel hadden gevraagd. Op grond van het recht op godsdienstvrijheid mag van een asielzoeker niet worden verwacht dat hij afziet van het ‘verrichten van godsdienstige handelingen’ omdat hij daardoor gevaar loopt vervolgd te worden, aldus het Hof. Deze uitspraak staat haaks op het standpunt van de overheid, dat van een afgewezen asielzoeker bij terugkeer ‘terughoudendheid’ mag worden verlangd. Het is dus nu te hopen dat de IND en Nederlandse rechters deze Europese richtlijn mee laten wegen in hun besluitvorming t.a.v. asielzoekers die tot religieuze minderheden behoren.


Meer informatie:
De volledige brief van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven d.d. 15 jan 2013
Het thematisch ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. dec 2012 (download pdf-bestand, 51 pag's, 2 MB)
De website www.nietterug.nl van de chr gemeente Bunde/Meerssen, waar de petitie getekend kan worden 
Het bericht 'Stuur Pakistaanse christenen niet met gevaar voor eigen leven terug' op de site van de ChristenUnie, d.d. 5 febr 2013

Lees ook:
11-05-12  EU Hof van Justitie over betekenis godsdienstvrijheid in asielprocedure