11 mei 2021

Stichting Gave: 'Ongelofelijk - asielonrecht voor bekeerlingen'

Stichting Gave: 'Ongelofelijk - asielonrecht voor bekeerlingen'
Onlangs publiceerde de Stichting Gave een rapport onder de titel ‘Ongelofelijk – Onrecht in de geloofwaardigheidsbeoordeling van geloofsovertuiging’. Gave doet al ruim 10 jaar onderzoek naar asieldossiers van bekeerlingen en publiceert in dit rapport voorbeelden waar het fout gaat bij de beoordeling door de IND van asielaanvragen van bekeerlingen.


Te vaak worden in asieldossiers ingebrachte verklaringen van lokale kerken over bekeerlingen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst als niet relevant terzijde geschoven. Onbegrijpelijk voor deze kerken, die veel aandacht besteden aan het zorgvuldig begeleiden van bekeerlingen bij het proces richting het ritueel van de doop, waarmee de betrokkene lid wordt van de christelijke geloofsgemeenschap. Dat bleek ook weer uit een onderzoek van het Reformatorisch Dagblad dat half april werd gepubliceerd.

Ook verklaringen en rapporten van deskundigen zoals de ‘Commissie Plaisier’ van de Protestantse Kerk in Nederland, van hoogleraar godsdienstpsychologie prof dr J W van Saane en van de Stichting Gave zelf worden niet altijd voldoende betrokken bij de vaststelling of het geloofwaardig is dat iemand bekeerd is tot het christendom. Rechtbanken vertrouwen regelmatig te eenzijdig op de juistheid van de beoordeling door de IND en kennen dan geen waarde toe aan het tegenbewijs. Voor een individuele asielzoeker is het in die gevallen dan ook bijna onmogelijk om voldoende aan te tonen dat er sprake is van een bekering.

Gave stelt ook dat de Taskforce van de IND, die in het leven is geroepen om de achterstanden in de behandeling van asielaanvragen weg te werken, over onvoldoende deskundigheid beschikt als het gaat over de beoordeling van asielaanvragen van bekeerlingen, en dat het voor advocaten in deze zaken erg moeilijk is om adequate rechtsbijstand te verlenen.

Stichting Gave concludeert dat er onvoldoende waarborgen in het asielsysteem zijn dat ‘de vreemdeling wordt recht gedaan’; de zogenaamde ‘werkinstructie’ voor de IND bevat onvoldoende handvatten voor een eenduidige beoordeling van bekeringsdossiers en dat brengt het risico van willekeur met zich mee.

Een van de aanbevelingen van Gave luidt dan ook dat ‘de bestuursrechter te allen tijde het oordeel van deskundigen meeweegt als relevante informatie in het kader van de integrale geloofwaardigheidsbeoordeling.’


Meer informatie:
Het persbericht van Stichting Gave d.d. 23 april 2021
Het onderzoeksrapport 'Ongelofelijk - onrecht in de geloofwaardigheidsbeoordeling van bekeerlingen' (25 pagina’s) is te downloaden van de site van Gave.
Het artikel 'Kerk doopt asielzoeker na gedegen bijbelonderwijs' in het Reformatorisch Dagblad d.d. 17 april 2021 
De IND Werkinstructie WI 2019/18 Bekeerlingen, gepubliceerd op 30 december 2019 (download pdf-bestand, 13 pag's)

De Kamerleden Bisschop (SGP) en Ceder (CU) hebben op 3 mei 2021 naar aanleiding van de publicaties van het RD en GAVE schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Lees ook:
16-04-21  Ongehoord onrecht: wantrouwende overheid berokkent vreemdelingen veel leed
18-12-20  ‘Grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden’ – ook in het vreemdelingenrecht

Expertisedossier Bekeringen