11 april 2013

Pakistaanse christenen: hoe groot is het risico?

Pakistaanse christenen: hoe groot is het risico?
“De Pakistaanse overheid is onvoldoende in staat om bescherming te bieden aan religieuze minderheden”, aldus minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Maar staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie weigert nog steeds christenen in Pakistan als risicogroep aan te wijzen. 

Naar aanleiding van de aanval op een christelijke wijk in de Pakistaanse stad Lahore waren kamervragen gesteld aan minister Timmermans. In zijn antwoord schrijft hij op 26 maart 2013 o.a.: “De situatie van religieuze minderheden in Pakistan is al jaren zorgelijk als gevolg van toenemende intolerantie en geweld. De Pakistaanse overheid is onvoldoende in staat om bescherming te bieden aan religieuze minderheden”. Over de blasfemie-wetgeving in Pakistan zegt de minister dat deze “uiterst gevoelig is voor misbruik” en “op onderdelen op gespannen voet staat met de internationale mensenrechtenstandaarden”. De Nederlandse ambassade in Islamabad zet zich met een pilotproject in voor godsdienstvrijheid en financiert zelfs een project dat slachtoffers van valse aangiftes op basis van de blasfemiewet ondersteunt.

Staatssecretaris Teeven, die in een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer was gevraagd zich nog eens te bezinnen op de positie van Pakistaanse christenen, schrijft echter in een brief aan de Kamer, eveneens gedateerd 26 maart 2013, dat “het aanwijzen van christenen in Pakistan als risicogroep momenteel niet aan de orde is”. Hij beroept zich daarbij op het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waaruit hij meent te kunnen afleiden dat christenen minder problemen ondervinden dan ahmadi’s, waarvoor wel de kwalificatie als risicogroep geldt, als gevolg waarvan een eventueel asielverzoek in Nederland sneller zal worden gehonoreerd. Dat betekent dat Pakistaanse christenen in hun ‘persoonlijk asielrelaas’ aannemelijk moeten maken dat ze gegronde vrees voor vervolging hebben. De staatssecretaris is van mening dat “het actuele beleidskader, in combinatie met een zorgvuldige asielprocedure, voldoende toereikend is om te borgen dat Pakistaanse christenen die bescherming nodig hebben, deze ook krijgen”.

Tijdens een plenair kamerdebat op 2 april 2013 werd in een motie door de leden De Wit en Voordewind gevraagd Pakistaanse christenen alsnog als risicogroep aan te merken. Deze motie, waaraan inmiddels ook LHTB’s (sexuele minderheden) als risicogroep zijn toegevoegd, is aangehouden. Dat uitstel geeft de beide bewindslieden wellicht de gelegenheid om over dit onderwerp op één lijn te komen…


Meer informatie:
Antwoorden van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken d.d. 26/3/13 op vragen van Van der Staaij, Voordewind, De Roon en Ten Broeke, ingezonden op 12 maart 2013
Kamerbrief van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie d.d. 26/3/13 over 'Asielbeleid ten aanzien van Pakistaanse christenen'
Tekst van de motie De Wit/Voordewind (dossier 19637 stuknummer 1640, gewijzigde tekst)

Lees ook:
13-03-13  Kerk biedt Kamer petitie Pakistaanse christenen aan
14-02-13  Situatie van christenen in Pakistan zorgwekkend