31 maart 2017

IND erg vasthoudend in bekeringszaken

IND erg vasthoudend in bekeringszaken
Wanneer een asielzoeker opnieuw een asielprocedure wil starten moet er sprake zijn van nieuwe elementen die naar voren gebracht kunnen worden. Wanneer het gaat om bekering zijn zulke nieuwe elementen vaak moeilijk aan te tonen. Op 2 maart 2017 deed de rechter in Den Haag uitspraak over een bekeerde Afghaan. Een zesde procedure was gestart en afgewezen. Deze afwijzing was volgens de rechtbank echter onterecht.

Van de zes procedures waren er vier op grond van bekering. Volgens de IND waren er geen nieuwe elementen naar voren gebracht voor de laatste procedure, en was het daarom afgewezen.

De Afghaan kwam in eerste instantie in 2004 naar Nederland vanwege een conflict tussen een lokale machthebber en zijn familie. Zijn vader en broer waren een jaar eerder vermoord, en uit angst zelf vermoord te worden is hij gevlucht. Zijn aanvraag werd hier afgewezen, zelfs na een gegrond beroep.

In december 2007 heeft hij zich bekeerd tot het christendom. Een doopcertificaat en een verklaring van de voorganger van de zijn kerk bleken niet genoeg bewijs voor bekering. Bekering is moeilijk te toetsen, en zo resulteerde dit in meerdere aanvragen en afwijzingen. In 2014 heeft de ChristenUnie zelfs een urgentieverzoek ingediend bij de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Ook dit verzoek werd afgewezen.

In 2015 was de asielzoeker inmiddels 7 jaar christen, en naar eigen zeggen heel actief in de kerk. Hij volgde Bijbelstudies en zijn familie in Afghanistan was op de hoogte van zijn bekering. Daarnaast had hij meerdere documenten die zijn claims ondersteunden: een rapport van prof. dr. J.W. van Saane van de Vrije Universiteit Amsterdam, een verklaring van de voorganger en een diaken van Christelijke Gereformeerde kerk Hoop voor Noord, en twee rapporten van Stichting Gave genaamd ‘Toetsing bekering’ en ‘Bekering van Islam naar Christus, aandachtspunten voor de asiel beoordeling van christenen met een moslimachtergrond’.

Nadat deze ook was afgewezen is de 6e asielaanvraag in procedure gezet. Hier heeft de Afghaan nog meer bewijs geleverd met betrekking tot zijn bekering, waaronder een dagboek, bewijs dat hij als vertaler voor de kerk werkt, bewijs van het verspreiden van het geloof, een nieuw adviesrapport van Stichting Gave, en het document ‘Toetsing geloofsgroei van [naam]’, door dr. M. Visscher van Stichting Gave.

Wat betreft de IND was dit niet genoeg bewijs, omdat er geen nieuwe elementen aan de orde waren gekomen. Geloofsgroei en ontwikkeling waren ook de grond van eerdere procedures. De rechtbank vindt daarentegen dat er niet voldoende getoetst is of de asielzoeker welbewust en weloverwogen tot de bekering is gekomen, en of hij duidelijk heeft kunnen maken wat het christendom voor hem persoonlijk betekent. Het verloop van het proces tot intensivering van zijn bekering is ook onvoldoende onderzocht.

Ondanks dat er niets geheel nieuws is aangevoerd, vindt de rechtbank dat er door de IND onvoldoende onderzoek is gedaan. Ze geven de Afghaan een kans te vertellen hoe hij tot de intensivering van de bekering is gekomen en hoe dit proces is verlopen. Hij vertelt over dromen die hij gehad heeft, zowel als over het werk wat hij doet voor de Christelijke Gereformeerde Kerk. Uit zijn verhalen heeft de rechtbank besloten dat zijn keuze weloverwogen en bewust is geweest.

Hij heeft ook individuele lessen gehad van drs. J van ’t Spijker, universitair docent aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij verklaarde vertrouwen te hebben in de bekering, en ontwikkeling en intensivering te zien binnen het geloof van de Afghaan. Ds. Van Dalen verklaarde dat hij de man al twee jaar kent en er sterke ontwikkelingen zijn geweest in zijn geloof. Naast het volgen van Bijbelstudie geeft hij deze lessen ook aan andere asielzoekers. Hij werkt als vertaler en is beschikbaar om anderen te helpen. Ds. Van Dalen stelt dat er in zijn optiek geen sprake is van een schijnbekering. De combinatie van de verklaringen en documenten maakt dat de rechter besloten heeft dat de afwijzing van het IND ongegrond was.

De procedure voor deze man wordt terugverwezen naar de IND voor een nieuwe beslissing. Helaas bestaat er de kans dat zijn aanvraag nogmaals wordt afgewezen.

Deze zaak toont aan dat de IND soms erg standvastig is in haar overtuiging van een schijnbekering. Stichting Gave biedt hulp wat betreft toetsing van bekering. Helaas is uit het bovenstaande voorbeeld gebleken dat hun rapporten en verslagen niet altijd doorslaggevend zijn. Daarentegen kan het wel hulp bieden. 

Meer informatie:
De uitspraak van de rechtbank Haarlem van 2 maart 2017 (link naar de website rechtspraak.nl)

Lees ook:
13-01-2017 RvS: IND deskundiger dan hoogleraar godsdienstpsychologie