07 juni 2021

Raad van State: sociale aspect van kerkbezoek ook van belang in bekeringszaken

Raad van State: sociale aspect van kerkbezoek ook van belang in bekeringszaken
Bij de beoordeling van een aanvraag van een tot het christendom bekeerde asielzoeker moet ook het sociale aspect van het kerkbezoek worden meegewogen, zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 12 mei jl.


In dit geval ging het om de opvolgende asielaanvraag van een asielzoeker die zich als moslim in Nederland bekeerde tot het christendom. De IND en vervolgens de rechtbank wezen het asielverzoek af omdat betrokkene de afvalligheid en bekering naar hun oordeel niet aannemelijk had gemaakt. De Raad van State vindt echter dat dan onvoldoende rekening gehouden wordt met de achtergrond van betrokkene en met de omstandigheden waaronder zijn afkeer van de islam zich in Nederland verder heeft ontwikkeld. Door te stellen dat betrokkene in de eerste procedure anders heeft verklaard over de islam dan in de huidige procedure, is volgens de Raad van State onvoldoende rekening gehouden met de persoonlijke achtergrond van betrokkene, zoals zijn jeugdige leeftijd en het feit dat zijn eerste procedure was gebaseerd op een ander asielmotief.

Ook is volgens de Raad van State onvoldoende gekeken naar het sociale aspect van de bekering voor betrokkene. Betrokkene gaf aan dat hij ontevreden was over zijn leven in Nederland en hij daardoor onder de indruk was van de manier waarop hij in de kerk werd ontvangen en als gevolg daarvan na enige tijd ontvankelijk werd voor het christelijke geloof. Dit sociale aspect, in combinatie met zijn latere contacten met de kerk, vormde voor hem het motief zich te verdiepen in het christendom.  

Ten slotte vindt de Raad van State dat de rechtbank ten onrechte is voorbijgegaan aan de verklaringen van betrokkene over hoe hij zijn leven volgens het christelijke geloof inricht, welke activiteiten hij onderneemt en hoe zijn gedrag jegens zijn moeder, broers en andere bewoners van het asielzoekerscentrum veranderde.

De Raad van State verklaart het hoger beroep van betrokkene tegen het besluit van de Rechtbank Arnhem dan ook gegrond en draagt de IND op om een nieuwe beslissing te nemen op de asielaanvraag.


Meer informatie:
De tekst van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 12 mei 2021 met zaaknummer 202100243/1/V2 (ECLI:NL:RVS:2021:1031)

Lees ook:
11-05-21  Stichting Gave: 'Ongelofelijk - asielonrecht voor bekeerlingen

Expertisedossier Bekeringen