22 oktober 2021

VN-Comité tegen Foltering: verklaring van derden van belang in bekeringszaak

VN-Comité tegen Foltering: verklaring van derden van belang in bekeringszaak
Het VN-Comité tegen Foltering heeft in de zaak van een Chinese bekeerling tegen de Zwitserse Immigratiedienst belangrijke waarde toegekend aan de verklaringen van een geloofsgenoot en een deskundige, als het aankomt op de geloofwaardigheid van de bekering en van de problemen die betrokkene als gevolg daarvan heeft ondervonden.


In dit geval ging het om een Chinese asielzoeker die bekeerd is en behoorde tot de Church Of Almighty God in China. De Zwitserse Immigratiedienst vond haar verklaringen niet voldoende specifiek en consistent. Volgens het VN-Comité heeft de Zwitserse Immigratiedienst echter nagelaten aan te geven welke specifieke elementen uit de verklaringen van betrokkene over haar geloofsovertuiging afbreuk deden aan haar geloofwaardigheid. Getuigenissen van een geloofsgenoot bevestigen bovendien de christelijke geloofsovertuiging van betrokkene. Het Comité oordeelt dan ook dat de bekering tot het christendom voldoende is onderbouwd.

Onder andere omdat er geen twijfels zijn over de geloofwaardigheid van de getuigenissen van de geloofsgenoot, moet er volgens het Comité gewicht worden toegekend aan de verklaringen van betrokkene over de huiszoekingen en bedreigingen van haar moeder door de politie, in verband met de religieuze praktijken van - en het preken door - betrokkene.

Volgens de Zwitserse Immigratiedienst zou het onlogisch zijn dat de vreemdeling een paspoort zou kunnen verkrijgen en het land zou kunnen verlaten indien zij gezocht werd. Het Comité oordeelt echter dat het aannemelijk is dat betrokkene gebruik gemaakt heeft van een alias en hierbij hulp heeft gekregen van derden, hetgeen consistent is met een ingebrachte verklaring door een professor die gespecialiseerd is in de Church of Almighty God.

Het Comité geeft verder aan dat de Zwitserse Immigratiedienst de toenemende vervolging van christenen in China niet heeft betwist. Alles overwegende komt het VN-Comité tegen Foltering dan ook tot de conclusie dat uitzetting van betrokkene een schending zou opleveren van artikel 3 van het VN Verdrag tegen Foltering (voluit de UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).

Raad van State 
Het is opvallend dat het VN-Comité tegen Foltering veel waarde toekent aan de verklaringen van een geloofsgenoot en een deskundige als het gaat om de geloofwaardigheid van de bekering en de problemen die betrokkene als gevolg hiervan stelt te hebben ondervonden in het land van herkomst. Op 12 mei jl. oordeelde ook de Raad van State in Nederland al dat de IND bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van een bekering te weinig waarde hecht aan o.a. de verklaringen van derden en deskundigen. De Raad van State stelde echter dat bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van de bekering ook nog gekeken dient te worden naar de kennis die betrokkene heeft van het geloof en de activiteiten die betrokkene in het kader van zijn geloof verricht.


Meer informatie:
De uitspraak van het VN-Comité tegen Foltering van 31 augustus 2021 in zaaknr CAT/C/71/D/790/2016 (download Engelstalig pdf-bestand, 10 pagina’s)
Het bericht over de uitspraak van de Raad van State van 12 mei 2021: Raad van State stelt hogere eisen aan IND bij beoordeling bekeringszaken

Lees ook:
10-08-21  Raad van State: verklaringen van derden beter betrekken bij LHBTI-zaken
05-10-21  WODC-rapport: 'Geloof en liefde' onder het vergrootglas van de IND