12 november 2019

Kamermotie bescherming Afghaanse tolken aangenomen

Kamermotie bescherming Afghaanse tolken aangenomen
De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid de motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd Afghaanse tolken die zich hebben ingezet voor internationale troepen aan te merken als systematisch vervolgde groep en ze de bescherming te bieden die ze nodig hebben.


In het recente ‘ambtsbericht’ van het European Asylum Support Office (EASO), de zgn. Country Guidance Afghanistan, wordt aanbevolen tolken die voor de internationale troepen in Afghanistan hebben gewerkt te beschouwen als systematisch vervolgde groep, omdat ze allemaal een groot risico lopen slachtoffer te worden van geweld van de zijde van de Taliban.

In het door Nederland gevoerde asielbeleid wordt van tolken die hier asiel vragen echter verlangd dat ze met bewijsmateriaal aannemelijk maken dat ze individueel vervolging te vrezen hebben. Daarom wordt een tolk die voor de Amerikaanse troepen heeft gewerkt nu bedreigd met uitzetting uit Nederland. Tegelijkertijd heeft minister Bijleveld van Defensie een andere tolk, die voor de Nederlandse militaire missie werkte, juist uit Afghanistan naar Nederland gehaald vanwege de levensgevaarlijke situatie waarin hij zich daar bevond.

Vorige week dinsdag 5 november boden Amnesty International en VluchtelingenWerk een door ruim 30.000 mensen ondertekende petitie aan de defensie-woordvoerders in de Tweede Kamer aan, met de oproep deze Afghaanse tolk niet terug te sturen.

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Defensie vorige week donderdag is een motie ingediend door de Kamerleden Belhaj (D66) en Voordewind (CU). Daar hebben zich mede-ondertekenaars van GroenLinks, SP, PvdA, CDA en VVD bijgevoegd, en op dinsdag 12 november werd deze motie aangenomen met steun van alle fracties, met uitzondering van de PVV. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal nu haar beleid moeten bijstellen in lijn met de richtlijn van het EASO.

In het algemeen overleg van de vaste commissie voor Justitie met de staatssecretaris, eveneens op donderdag 7 november, is niet over het rapport van het EASO gesproken, hoewel het wel stond geagendeerd. Ook de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) d.d. 2 oktober 2019 over de dreigende uitzetting van de Afghaanse tolk zijn nog niet beantwoord; de staatssecretaris heeft op 24 oktober laten weten meer tijd nodig te hebben.

Het wachten is daarnaast op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die op 30 september een speciale zitting wijdde aan de veiligheidssituatie en de positie van etnische en religieuze minderheden in Afghanistan. De Raad van State heeft echter onlangs laten weten dat de uitspraak met zes weken wordt uitgesteld.

 

Meer informatie:
De volledige tekst van de motie luidt: 
"De Kamer, gehoord de beraadslaging, 
overwegende dat tolken die zich hebben ingezet voor de Nederlandse krijgsmacht een bijzondere positie hebben en daarom waardering en indien nodig bescherming verdienen;
constaterende dat personen die zich hebben ingezet voor internationale militaire missies in Afghanistan, met name tolken en bewakers, in de update van de EASO Country Guidance over Afghanistan worden aangemerkt als systematisch vervolgde groep en doelwit van de Taliban;
verzoekt de regering, het beschermingsbeleid voor tolken in lijn te brengen met de EASO Country Guidance over Afghanistan en hen als systematisch vervolgde groep aan te merken, en wanneer Defensie bij toekomstige militaire missies tolken behoeft, de voorkeur te geven aan het werken met tolken die een contract hebben met de Nederlandse Staat en daarin vast te leggen dat zij bescherming verdienen wanneer zij in direct en persoonlijk gevaar komen,
en gaat over tot de orde van de dag
."
De motie werd ingediend door mw Belhaj (D66) en dhr Voordewind (CU), en medeondertekend door dhr Bosman (VVD), dhr Van Helvert (CDA), mw Diks (GroenLinks), mw Karabulut (SP) en dhr Kerstens (PvdA).

De Kamervragen van Jasper van Dijk (SP) d.d. 2 oktober 2019

Lees ook:
01-11-19  Coalitie stuurt brief aan Tweede Kamer over Afghanistan
18-10-19  Dringende oproep Afghaanse tolken tegen uitzetting te beschermen
26-08-19  Zitting Raad van State over veiligheidssituatie Afghanistan

Dossier Afghanistan in het Expertisecentrum