01 november 2019

Coalitie stuurt brief aan Tweede Kamer over Afghanistan

Coalitie stuurt brief aan Tweede Kamer over Afghanistan
Ten behoeve van het aanstaande Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met staatssecretaris Broekers-Knol heeft de Coalitie tegen uitzettingen naar Afghanistan een brief gestuurd.

De vaste commissie voor Justitie & Veiligheid van de Tweede Kamer overlegt op 7 november aanstaande met staatssecretaris mw Broekers-Knol over diverse onderwerpen van het asielbeleid. Dan zal ook worden gesproken over het landgebonden asielbeleid Afghanistan. Aan de orde komt het Europese 'ambtsbericht' van het Europese Asielagentschap, de zgn. Country Guidance Afghanistan.

Dit rapport is samengesteld door senior ambtenaren van de ministeries van Justitie uit diverse Europese lidstaten, die samenwerken in het European Asylum Support Office (EASO). Doel van dit Europese agentschap is te komen tot gezamenlijke landenrapportages en beleidsaanbevelingen die moeten bevorderen dat de landen in de Europese Unie op basis daarvan één consistent asielbeleid voeren. Totnutoe laat elk land zijn ministerie van Buitenlandse Zaken een eigen ambtsbericht opstellen, wat leidt tot grote onderlinge verschillen in toelaten of afwijzen van asielzoekers uit bepaalde landen van herkomst.

Ook Nederland speelt een actieve rol bij het opstellen van de richtlijnen en beleidsaanbevelingen van de EASO; het Hoofd IND vertegenwoordigt Nederland in de Management Board. Desondanks volgt de Nederlandse staatssecretaris de conclusies van de EASO ten aanzien van Afghanistan niet, zoals blijkt uit de toelatingspercentages die in veel andere Europese landen veel hoger liggen dan in Nederland.

Zo worden asielverzoeken van Afghaanse tolken die voor de internationale troepen hebben gewerkt in Nederland afgewezen, omdat niet voldoende aannemelijk gemaakt zou zijn dat ze individueel vervolging te vrezen hebben. Dit terwijl de EASO aanbeveelt dat tolken als systematisch vervolgde groep moeten worden aangemerkt, omdat ze allemaal een groot risico lopen slachtoffer te worden van tegen hen gericht geweld.

Ook met de beoordeling door de EASO van de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan gaat Nederland selectief om. Een door de EASO gesuggereerd binnenlands vestigingsalternatief wordt wel overgenomen, maar over de door de EASO genoemde 15-C situatie in de provincie Nanghahar (wat betekent dat iedereen die zich daar bevindt groot risico loopt) wordt in het Nederlandse beleid met geen woord gerept. 

Op 30 september jl. hield de Raad van State een speciale zitting over de veiligheidssituatie in Afghanistan en het EASO-rapport. Op dit moment is er echter nog geen uitspraak van de Raad van State op basis van de in die zitting besproken informatie.


Meer informatie:
De tekst van de brief van de Coalitie d.d. 31 oktober 2019 aan de woordvoerders migratiebeleid in de Tweede Kamer
De brief van staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer d.d. 5 september 2019 inz. de EASO Country Guidance Afghanistan

Lees ook:
18-10-19  Dringende oproep Afghaanse tolken tegen uitzetting te beschermen
26-08-19  Zitting Raad van State over veiligheidssituatie Afghanistan
19-07-19  Europees rapport over (on)veiligheid in Afghanistan

Dossier Afghanistan in het Expertisecentrum

Amnesty International is een spoedactie gestart om de Afghaanse tolk te steunen die door Nederland dreigt te worden uitgezet. U kunt de petitie hier tekenen.