26 januari 2009

Monitor CVZ bepalend voor uitbreiding zorg

Monitor CVZ bepalend voor uitbreiding zorg
De minister van VWS heeft aan het LOGO-secretariaat laten weten (brief d.d. 13/1/09) dat hij een verruiming van de vergoedingsmogelijkheden voor tandheelkundige zorg zal overwegen als de uitkomst van de monitor van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) daartoe aanleiding geeft. De eerste monitor met bevindingen over de nieuwe financieringsregeling wordt juni 2009 verwacht.


Dit toont des te meer het belang aan om te melden bij de helpdesk van CVZ als u situaties tegenkomt waarin het niet vergoed worden van kosten van medisch noodzakelijke zorg leidt tot meer leed en complicaties bij onverzekerde vreemdelingen en uiteindelijk ook meer maatschappelijke kosten. De CVZ ‘Helpdesk financiering zorg aan illegalen’ is bereikbaar op telefoonnummer (020) 7978947, of per mail naar infoillegalen@cvz.nl.

De minister reageerde op een brief (d.d. 4 dec 2008) van het LOGO-secretariaat namens de noodopvang verlenende gemeenten, waarin wordt aangedrongen op vergoeding van tandartskosten ook boven de 21 jaar. Een citaat uit de brief van het LOGO:

“Minder gelukkig is het LOGO met het gegeven dat tandartskosten voor noodzakelijke zorg niet meer kunnen worden gedeclareerd na 1 januari a.s. Het LOGO heeft de ervaring dat veelvuldig van noodzakelijke tandartszorg gebruik wordt gemaakt. Voordat het Koppelingsfonds werd ingesteld, leidde het ontbreken van mogelijkheden voor tandartsen om de kosten hiervan te declareren tot zeer ongewenste situaties.

Een voorbeeld hiervan treedt op wanneer het noodzakelijk is om een vulling te plaatsen. Veelal wordt besloten om tot het trekken van kiezen over te gaan, omdat dit goedkoper is dan het vullen ervan. Ook zal het voor veel vreemdelingen die een noodzakelijke behandeling behoeven, een belemmering zijn om de tandarts te bezoeken, omdat men de rekening niet zal kunnen betalen wegens het ontbreken van voorzieningen. Als gemeenten vrezen wij daarnaast dat in die gevallen een beroep zal worden gedaan op gemeentelijke voorzieningen (zoals bijzondere bijstand), terwijl het conform de Koppelingswet 1998 ons niet is toegestaan een dergelijke voorziening toe te kennen. Overigens achten wij het ook niet de taak van de gemeente om het probleem dat door een hiaat in deze landelijke regeling wordt gevormd, op te lossen.

Het moge bekend zijn dat het achterwege blijven van een eenvoudige tandheelkundige behandeling uiteindelijk grote complicaties en gevolgen voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Derhalve willen wij u dan ook verzoeken om – ter voorkoming van de maatschappelijke problemen die uit bovenstaande voortvloeien – mogelijk te maken dat ook tandartsen de kosten van medisch noodzakelijke verleende zorg kunnen declareren vanuit het in te stellen waarborgfonds.”

 

Ook de Eerste Kamer had bij de behandeling van de Zorgverzekeringswet haar bezorgdheid geuit over het beperken van de bijdragemogelijkheid voor tandheelkundige medisch noodzakelijke zorg.

De minister heeft wel aangegeven dat een wetswijziging nodig zal zijn als de vergoedingsmogelijkheden verruimd zouden moeten worden.

 

Lees ook:
22-01-09  Medische zorg onverzekerden verslechterd

Dossier Medische Zorg