05 augustus 2021

Europees Hof voor de Rechten van de Mens blokkeert uitzetting naar Afghanistan

Europees Hof voor de Rechten van de Mens blokkeert uitzetting naar Afghanistan
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) trof op 2 augustus jl. een zogenaamde ‘interim measure’, waarin het de Oostenrijkse autoriteiten opdraagt om een Afghaan tot het eind van deze maand niet uit te zetten.


Het EHRM wijst op de recent verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan, en vraagt of een uitzetting gezien deze verslechterde situatie niet in strijd is met art. 3 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM).
Het Hof betrekt daarbij ook de mededeling van de Afghaanse autoriteiten aan de EU-lidstaten, dat ze met ingang van 8 juli jl. tot 8 oktober a.s. geen gedwongen uitzettingen zullen accepteren, en het besluit van de autoriteiten van Finland, Noorwegen en Zweden om uitzettingen naar Afghanistan tot nader order op te schorten.
Het Hof draagt de Oostenrijkse autoriteiten op de vragen hierover voor 24 augustus a.s. te beantwoorden.  

De Nederlandse Raad van State besloot op 26 juli jl. nog dat de verslechterde veiligheidssituatie geen reden vormde om de vreemdelingenbewaring van een Afghaanse asielzoeker op te heffen; de Raad van State was het in hoger beroep eens met de staatssecretaris dat er ‘vooralsnog slechts sprake is van een tijdelijke belemmering’ waardoor nu niet kan worden uitgezet en verwierp het standpunt van de rechtbank Den Bosch in beroep dat ‘het zicht op uitzetting naar Afghanistan ontbreekt’.

Daarentegen vond de Rechtbank Haarlem op 28 juli jl. wel dat de IND de verslechterde veiligheidssituatie en een mogelijke schending van art 3 EVRM mee had moeten nemen in de beoordeling van de asielaanvraag van een Afghaanse asielzoeker.


Meer informatie:
Een ‘interim measure’ van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is vergelijkbaar met een ‘voorlopige voorziening’ van een Nederlandse rechtbank.
Deze beslissing van het EHRM d.d. 2 augustus 2021 in zaaknummer 38335/21 werd op 3 augustus jl.  gepubliceerd op de website van een Oostenrijkse vluchtelingenorganisatie.
De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juli 2021 met zaaknummer 202103188/1/V3, ECLI:NL:RVS:2021:1638 (download pdf-bestand, 3 pag's)
De uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 28 juli 2021 met zaaknummer NL20.16534,  (download pdf-bestand, 7 pag's); deze is inmiddels ook gepubliceerd op de site www.rechtspraak.nl onder nummer ECLI:NL:RBDHA:2021:8654.

Lees ook:
13-07-21  Oproep tot vertrekmoratorium Afghanistan
18-05-21  Rechtbank Den Bosch: geen zicht op uitzetting naar Afghanistan

Expertise Dossier Afghanistan