14 juni 2021

Raad van Kerken: ‘Omgang met vluchtelingen is een zaak van beschaving’

Raad van Kerken: ‘Omgang met vluchtelingen is een zaak van beschaving’
Onder deze kop pleit de Raad van Kerken in Nederland voor een ruimhartig en rechtvaardig asiel- en vluchtelingenbeleid. Het is een van de zes onderwerpen die de Raad behandelt in een brief d.d. 2 juni 2021 aan de kabinetsinformateur.


De Raad van Kerken in Nederland heeft in zijn brief aan mw Hamer aandacht gevraagd voor een aantal zaken die de Raad, vanuit een levensbeschouwelijke of religieuze optiek, van belang vindt voor het beleid dat door een nieuw te vormen regering gevoerd zou moeten worden. 
De passage over vluchtelingen luidt:

Omgang met vluchtelingen is een zaak van beschaving

De Raad van Kerken zet zich al jarenlang in voor een ruimhartig asiel- en vluchtelingenbeleid. De laatste jaren hebben we kunnen vaststellen dat het Nederlandse beleid net als in omringende landen steeds stringenter is geworden. Daarbij spelen diverse factoren een rol. Desalniettemin blijft de wijze waarop een land met vluchtelingen en vreemdelingen omgaat, een belangrijke maatstaf voor humaniteit en beschaving. De vlucht van mensen uit verschillende delen van de wereld (Afrika, Midden-Oosten, Azië) naar Europa vanwege oorlogen, armoede, rampen zal in de komende jaren niet stoppen. Daarom pleit de Raad van Kerken voor

  • een ruimhartig en rechtvaardig asiel- en vluchtelingenbeleid gericht op integratie en participatie;
  • afzien van zowel de strafbaarstelling van illegaliteit als de strafbaarstelling van het bieden van hulp aan ongedocumenteerden;
  • verbetering en versnelling van de asielprocedure, ook voor bekeerlingen

In de brief worden verder ook de thema’s ‘herstelplan meer dan economie’, ‘mens en klimaat’, ‘wonen voor iedereen’ en 'vrede en mensenrechten' behandeld. De brief eindigt met een paragraaf over ‘de menselijke maat in het bestuur’:

Sinds de toeslagenaffaire klinkt de roep om het herstel van de menselijke maat steeds sterker. Een perfect systeem bestaat niet en in grote systemen kunnen mensen om allerlei redenen in de problemen raken. Maar wat verstaan wij onder de menselijke maat en wat is er nodig opdat in het bestuur en de uitvoeringsinstellingen van de overheid de menselijke maat recht gedaan wordt, mensen gezien en gerespecteerd worden in hun concrete vragen en noden? Daarbij zal het niet zozeer gaan om bestuurlijk inzicht en procedures, maar dient besef van en respect voor menselijke waardigheid die iedere mens toekomt dient uitgangspunt te zijn voor openbaar bestuur. Religies en levensbeschouwelijke tradities hebben op dit terrein veel ervaring en kunnen behulpzaam zijn. Daarom pleiten we ervoor om 

  • religie en levensbeschouwelijke tradities actief te betrekken bij het ontwikkelen van een overheidsbeleid waarin de menselijke maat centraal staat. 


Meer informatie:
De volledige brief van de Raad van Kerken in Nederland aan kabinetsinformateur mw drs M I Hamer staat bij het bericht 'Raad schrijft informateur' op de website van de Raad.

Lees ook:
16-04-21  Ongehoord onrecht: wantrouwende overheid berokkent vreemdelingen veel leed
11-03-21  'Houdt moed, sta op, Hij roept u!'