15 juni 2021

Algerije geen veilig land van herkomst meer

Algerije geen  veilig land van herkomst meer
Algerije wordt niet langer beschouwd als ‘veilig land van herkomst’. Dat is de uitkomst van een herbeoordeling door staatssecretaris Broekers-Knol op basis van nieuwe informatie uit gezaghebbende bronnen.


Uit die nieuwe informatie blijkt dat sinds de vorige beoordeling in september 2020 met name de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging door de Algerijnse overheid verder worden beperkt. Ook zijn er meldingen van folteringen door de politie en het Directoraat-Generaal van Nationale Veiligheid. De staatssecretaris schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 11 juni 2021 dat deze nieuwe informatie over de verslechterde situatie in Algerije met name is gebaseerd op rapporten van Freedom House*).

Ook in 2019 werd al een verslechtering vastgesteld; de algemene situatie “komt daarmee op een niveau waarvan niet meer gezegd kan worden dat nog wordt voldaan aan de vereisten die de Procedurerichtlijn stelt voor het aanmerken van een land als veilig land van herkomst”.
Asielverzoeken van Algerijnen zullen daarom niet langer in de versnelde procedure worden behandeld en ook de ‘versoberde opvang’ (die is bedoeld om de komst van kansloze asielzoekers naar ons land te ontmoedigen) is op hen niet meer van toepassing. Alleen voor overlastgevende asielzoekers blijven speciale maatregelen van kracht, zoals prioriteit bij de afhandeling van hun asielaanvraag door de IND.

In dezelfde brief geeft de staatssecretaris aan dat ze Albanië, Montenegro en Noord-Macedonië wel aan blijft merken als veilig land van herkomst.

Kritiek van de Raad van State
De Raad van State uitte in een recente uitspraak op 7 april 2021 kritiek op de wijze van herbeoordelen van veilige landen van herkomst. De Afdeling Bestuursrechtspraak wees er toen op dat uit de EU Procedurerichtlijn volgt dat het begrip ‘veilig land van herkomst’ steeds zo consistent mogelijk moet worden uitgelegd. Dit betekent volgens de Raad van State dat de herbeoordeling een onderzoek moet inhouden waarbij de staatssecretaris opnieuw moet beoordelen of op dat moment aan alle vereisten voor zo’n aanwijzing is voldaan. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van de in de EU-richtlijn genoemde bronnen, zoals het UNHCR, de EASO en andere relevante internationale organisaties. De staatssecretaris dient er in dit verband voor te zorgen dat eventuele verslechteringen zo snel mogelijk opgemerkt worden, zodat landen niet ten onrechte als veilig land van herkomst aangewezen blijven.

Overigens berichtte de staatssecretaris op 6 mei 2021 aan de Tweede Kamer dat op grond van een herbeoordeling de landen Georgië, Marokko en Tunesië ook als ‘veilig land van herkomst’ aangemerkt blijven.


*)  Freedom House is een Amerikaanse NGO die onderzoek doet naar en ondersteuning biedt aan democratie, politieke vrijheid en mensenrechten.  


Meer informatie:
De brief d.d. 11 juni 2021 van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid aan de Tweede Kamer over de herbeoordeling van Algerije, Albanië, Montenegro en Noord-Macedonië
De brief d.d. 6 mei 2021 van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid aan de Tweede Kamer over de herbeoordeling van Georgië, Marokko en Tunesië

Lees ook:
Ons bericht over de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 7 april 2021:
Beoordeling veilige landen moet beter onderbouwd worden (8 juni 2021)

Ons bericht over het ACVZ-rapport 'Weten en wegen' over het gebruik van informatiebronnen door de IND:
ACVZ: gebruik van landeninformatie door IND willekeurig en niet transparant (27 mei 2020)

24-03-17  Raad van State: meer onderzoek nodig naar 'veilig land' Algerije
06-01-17  Rechtbank Groningen: Algerije is geen veilig land