11 juni 2021

EU Hof van Justitie: eisen aan documenten bij opvolgende aanvragen veel te hoog

EU Hof van Justitie: eisen aan documenten bij opvolgende aanvragen veel te hoog
Het Hof van Justitie van de EU heeft op 10 juni de vragen beantwoord die de Rechtbank Den Bosch had gesteld. Een opvolgende asielaanvraag mag niet worden afgewezen alleen omdat de authenticiteit van een overgelegd document niet door de IND kan worden vastgesteld.


Jarenlang was het beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat een opvolgende asielaanvraag werd afgewezen als documenten die bij de aanvraag waren overgelegd niet op authenticiteit konden worden getoetst omdat de IND niet over 'referentiemateriaal' beschikte of omdat ze niet afkomstig zouden zijn uit een objectieve bron. Daardoor werd onderscheid gemaakt tussen een eerste en een opvolgend verzoek. De Raad van State steunde deze harde lijn.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft nu uitgesproken*) dat bij een asielaanvraag ingebracht bewijsmateriaal altijd moet worden beoordeeld en gewogen op grond van EU-richtlijnen. Dat betekent dat asielzoekers die om deze reden eerder zijn afgewezen - of zelfs geen opvolgende asielaanvraag hadden ingediend, omdat die op basis van de jurisprudentie van de Raad van State toch zou worden afgewezen - nu alsnog een opvolgende asielaanvraag kunnen indienen.

Het Hof volgt hiermee de eerdere conclusie van de Advocaat-Generaal van het Hof, die werd gepubliceerd op 11 februari 2021 en waarover wij toen reeds uitgebreid berichtten op deze website.

Het is inmiddels al de tweede maal dat prejudiciële vragen van de Rechtbank Den Bosch aan het Hof van Justitie van de EU tot een ingrijpende aanpassing van het Nederlandse asielbeleid zullen leiden. De recente antwoorden van het Hof op eerdere vragen van dezelfde rechtbank over het beleid ten aanzien van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) die bij aankomst in Nederland 15 jaar of ouder zijn, nopen namelijk ook al tot aanpassing van het amv-beleid. Het is een relatief nieuw fenomeen dat rechtbanken prejudiciële vragen stellen over allerlei kwesties. Eerder was het gebruikelijk om dit over te laten aan de Raad van State als de hoogste rechterlijke instantie in vreemdelingenzaken. Dat de Raad van State dat slechts zelden deed is onbegrijpelijk te noemen, in het licht van de grote effecten op het Nederlandse asielbeleid, die het gevolg zijn van de antwoorden van het EU Hof op de prejudiciële vragen van de Rechtbank Den Bosch.
 

*)  Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 40 lid 2 van richtlijn 2013/32 [de Procedurerichtlijn] (...) gelezen in samenhang met artikel 4 lid 2 van richtlijn 2011/95 [de Definitierichtlijn] (...) moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan nationale wetgeving volgens welke elk document dat door een persoon die om internationale bescherming verzoekt ter staving van een volgend verzoek is overgelegd, automatisch wordt beschouwd als document dat geen "nieuw element of nieuwe bevinding" (...) is, wanneer de authenticiteit van dit document niet kan worden vastgesteld of de bron van een dergelijk document niet objectief verifieerbaar is.

2)  Artikel 40 van richtlijn 2013/32, gelezen in samenhang met artikel 4, leden 1 en 2, van richtlijn 2011/95, moet aldus worden uitgelegd dat, ten eerste, de beoordeling van de bewijzen die worden overgelegd ter staving van een verzoek om internationale bescherming niet verschillend mag zijn naargelang het gaat om een eerste verzoek of een volgend verzoek en, ten tweede, een lidstaat gehouden is samen te werken met een verzoeker bij de beoordeling van de relevante elementen van diens volgende verzoek als de verzoeker ter staving van dat verzoek documenten overlegt waarvan de authenticiteit niet kan worden vastgesteld.

 

Meer informatie:
De tekst van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 10 juni 2021 met zaaknummer C-921/19 betreffende het verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Den Haag, nevenzittingsplaats 's-Hertogenbosch, op 16 december 2019 (download pdf-bestand, 12 pag's)

Het bericht over de conclusie van de Advocaat-Generaal van het EU Hof van Justitie d.d. 11 februari 2021:
15-02-21  IND stelt te hoge eisen aan documenten bij opvolgend asielverzoek

Het bericht over de verwijzingsuitspraak van de Rechtbank Den Bosch d.d. 16 december 2019:
19-11-20  Mag je asiel afwijzen als authentieke documenten niet getoetst kunnen worden?

Over een gezin uit Pakistan van wie de herhaalde asielaanvragen meerdere keren werden afgewezen, omdat de authenticiteit van ingebrachte documenten werd betwijfeld, publiceerden we december vorig jaar dit artikel:
15-12-20  Procederen voor je leven


Lees ook:
25-03-21 Rechtbank Den Bosch: amv-beleid sinds 2013 strijdig met EU-recht
15-01-21 EU Hof van Justitie: amv-beleid strijdig met Terugkeerrichtlijn