25 maart 2021

Rechtbank Den Bosch: amv-beleid sinds 2013 strijdig met EU-recht

Rechtbank Den Bosch: amv-beleid sinds 2013 strijdig met EU-recht
Op 15 maart jl. deed de Rechtbank Den Bosch uitspraak in de zaak waarin zij prejudiciële vragen had gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over het Nederlandse onderscheid tussen amv's jonger en ouder dan 15 jaar.


In de beantwoording van de prejudiciële vragen, ingediend op 12 juni 2019, gaf het Hof van Justitie van de Europese Unie  (HvJEU) kort gezegd aan, dat Nederland een ongerechtvaardigd onderscheid maakt tussen alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) die jonger zijn dan 15 op het moment dat zij een asielaanvraag doen en amv's die op dat moment 15 jaar of ouder zijn. In het artikel van 15 januari 2021 gingen we hier uitgebreider op in.

Amv’s die jonger zijn dan 15 jaar op het moment dat zij asiel aanvragen in Nederland, en die vanwege het ontbreken van adequate opvang in het land van herkomst niet uitgezet kunnen worden, komen meestal in aanmerking voor een speciale buiten-schuld vergunning voor ex-amv’s. De groep van amv’s die 15 jaar of ouder zijn ten tijde van hun aanvraag komt hiervoor niet in aanmerking. Rechtbank Den Bosch geeft nu aan dat uit de beantwoording van de prejudiciële vragen door het HvJEU volgt dat dit buiten-schuld beleid ook toegepast moet worden op amv’s van 15 jaar en ouder.

Over het arrest van het Europees Hof had het Kamerlid Groothuizen (D66) op 29 januari 2021 schriftelijke vragen gesteld. Een deel van de op 22 februari 2021 door staatssecretaris gegeven antwoorden is in de uitspraak van de Rechtbank Den Bosch opgenomen, waaraan de rechtbank toevoegt:
"De rechtbank overweegt dat de uitleg die de staatssecretaris in antwoord op de Kamervragen heeft gegeven duidt op het niet onderkennen van de betekenis en juridische gevolgen van TQ [d.w.z. het arrest van het HvJEU d.d. 14 januari 2021, red.]. Voor zover de handelwijze van verweerder [d.w.z. de staatssecretaris, red.] nu bestaat uit het niet uitvaardigen of het intrekken van terugkeerbesluiten zonder tot verblijfsaanvaarding over te gaan wordt in strijd met het Unierecht gehandeld." (overweging 26)

De Rechtbank Den Bosch voorziet in deze uitspraak zelf in de zaak, wat wil zeggen dat zij zelf beslist op de asielaanvraag. Dat gebeurt zelden, want in principe beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op asielaanvragen, maar de rechter kan hier, in het kader van een effectieve rechtsbescherming en/of de voortvarende behandeling van de asielaanvraag, van afwijken. In dit geval draagt de Rechtbank Den Bosch de IND op om binnen twee weken een vergunning aan betrokkene te verstrekken.

De rechtbank geeft ook nog aan dat het speciale buiten-schuld beleid voor amv’s reeds vanaf de inwerkingtreding in 2013 in strijd met het Unierecht was, voor zover aan niet-begeleide minderjarigen van 15 jaar en ouder een terugkeerbesluit werd opgelegd zonder dat voorafgaand hieraan onderzoek naar adequate opvang in het land van herkomst was verricht. Nu veel amv’s van jonger dan 15 jaar een vergunning hebben gekregen op grond van dit beleid, is het de vraag hoe op dit moment nog recht gedaan kan worden aan amv’s van 15 jaar en ouder die in de periode van 1 juni 2013 tot heden, naar nu blijkt ten onrechte, van deze verblijfsvergunning werden uitgesloten.
 

Meer informatie:
De einduitspraak van de Rechtbank 's-Hertogenbosch d.d. 15 maart 2021 in de zaak van een jongeman uit Guinee, met nummers NL18.7421 en AWB 19/4175 (download pdf-bestand, 27 pag's)
Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 14 januari 2021 in de 'procedure TQ tegen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid' met zaaknummer C-441/19 (download pdf-bestand, 15 pag's)
De antwoorden van staatssecretaris Broekers-Knol d.d. 22 februari 2021 op de schriftelijke vragen van het lid Groothuizen (D66) ingezonden op 29 januari 2021
15-01-21  EU Hof van Justitie: amv-beleid strijdig met Terugkeerrichtlijn

Lees ook:
17-03-21  EU Hof van Justitie: belang van kind weegt ook bij inreisverbod ouder
10-05-17  EU Hof van Justitie: 'hogere belang' van kind gaat voor