14 december 2009

Motie Anker overgenomen

Op 7 december jl. was in de Tweede Kamer wetgevingsoverleg ter voorbereiding op de wijzigingen per 1 juli 2010 van de Vreemdelingenwet 2000. Kamerlid Ed Anker (ChristenUnie) diende een motie in, waarin de regering wordt gevraagd de mogelijkheden tot en de consequenties van het bieden van opvang aan de groepen asielzoekers buiten schuld, verblijf bij kind en schrijnendheid in kaart te brengen, de Kamer binnen drie maanden over de uitkomsten daarvan te informeren en waar mogelijk met voorstellen te komen.

Deze motie is door Staatssecretaris Albayrak tijdens het overleg overgenomen en hoeft dus niet meer in stemming te worden gebracht.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij niet alleen om oudewetters, mensen die in aanmerking kwamen voor de pardonregeling, maar grotendeels om nieuwewetters, mensen die na de invoeringsdatum van de Vreemdelingenwet (1 april 2001) asiel vroegen. Anker is van mening dat het om een betrekkelijk kleine groep mensen gaat en hij wil voorkomen dat deze mensen, door ze opvang te weigeren, met onbekende bestemming vertrekken, wat weer ten koste zou gaan van een effectief terugkeerbeleid. Aanleiding voor de motie is ook dat gemeenten op grond van het zgn. Bestuursaccoord van 27 april 2007 tussen VNG en MvJ zouden moeten stoppen met noodopvang, maar nog steeds geconfronteerd worden met (zgn. ‘uitgeprocedeerde’) asielzoekers die recht hebben op verblijf in Nederland gedurende hun verdere procedure, maar geen recht hebben op (rijks)opvang.