11 december 2009

Raad van Kerken roept Albayrak op tot zorgvuldigheid

Raad van Kerken roept Albayrak op tot zorgvuldigheid
De Raad van Kerken in Nederland heeft de staatssecretaris van Justitie mw Albayrak per brief opgeroepen om zorgvuldig om te gaan met vluchtelingen, en in het bijzonder met kinderen, in de geest van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Aanleiding hiervoor zijn de signalen die haar projectgroep Vluchtelingen de afgelopen maanden heeft ontvangen. Het aantal asielzoekers dat met hun kinderen op straat wordt gezet neemt toe, zo blijkt uit de rapportages van mensen die zich namens de kerken inzetten voor vluchtelingen. Hieronder volgt de volledige tekst van de brief:

Amersfoort, 10 december 2009
 
 
Geachte mevrouw Albayrak,
 
Als Raad van Kerken in Nederland beseffen we dat er in de achterliggende jaren hard gewerkt is aan een zorgvuldige benadering van de vluchtelingenproblematiek. We hebben daar waardering voor. We willen voorkomen dat er bij de afhechting van het beleid alsnog groepen tussen wal en schip geraken. Daarom maken we u onze bezorgdheid kenbaar over het feit dat er toch weer groepen van asielzoekers zijn die met hun gezinsleden op straat worden gezet. Leden van onze projectgroep Vluchtelingen wijzen erop dat het aantal asielzoekers dat daarmee te maken krijgt, toeneemt.
 
We willen enkele voorbeelden noemen. Er is een gezin onder onze aandacht gebracht met zeven gezinsleden, van wie één kind jonger dan vijf jaar. Ons is ook een geval bekend van een alleenstaande moeder in Ter Apel met twee jonge kinderen. Deze gevallen staan niet op zichzelf. Het gaat met name om asielzoekers die net in Nederland zijn, van wie de aanvraag in een verkorte zogeheten AC-procedure is afgewezen. Zij worden op straat gezet, terwijl ze wachten op hun rechtszaak. Er komen verder asielzoekers op straat te staan, onder wie kinderen, terwijl zij een beslissing afwachten op grond van een reguliere toelatingsprocedure in Nederland.
 
We stellen vast dat de rijksoverheid afspraken maakt met gemeenten om de gemeentelijke noodopvang te sluiten. Soms worden de gezinnen voor de keuze gesteld: of allemaal op straat, dan wel vader en/of moeder in vreemdelingenbewaring en de kinderen in een tijdelijk pleeggezin. De situatie wordt door vele mensen in onze kerken, die zich inzetten voor vreemdelingen, als ongewenst ervaren. We vragen u daarom maatregelen te treffen. Wij roepen u op zorgvuldig om te gaan met deze asielzoekers en met de kinderen in het bijzonder, in de geest van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).
 
We vragen u hierbij als rijksoverheid de mensen niet uit te sluiten dan wel te verwijderen uit hun opvangvoorzieningen. We willen daarmee ook voorkomen dat mogelijk kinderen op straat worden gezet.
 
In afwachting van uw reactie,
 
Met hoogachting en vriendelijke groeten,
 
namens de Raad van Kerken in Nederland,
 
drs. H.J. van Hout,                 
voorzitter                              
 
ds. K. van der Kamp,
algemeen secretaris