15 december 2009

Afschaffing categoriale bescherming

Afschaffing categoriale bescherming
Staatssecretaris Albayrak van Justitie wil af van de groepsgewijze bescherming van asielzoekers. Nog binnen deze kabinetsperiode moet deze wijze van bescherming uit de Vreemdelingenwet geschrapt worden.

Dit schrijft zij in een notitie over beschermingsbeleid, waarmee de ministerraad instemde en die aangeboden is aan de Tweede Kamer.. Met deze maatregel wordt - zegt ze – door het verschil in aanvullende bescherming met de andere Europese lidstaten te verkleinen een ongewenste aanzuigende werking en fraude voorkomen. Daarnaast biedt volgens haar het Europese asielbeleid (Europese regels en jurisprudentie) inmiddels voldoende waarborgen om asielaanvragen individueel te beoordelen.
 
In het persbericht met de aankondiging van de afschaffing loopt ze alvast vooruit op de totstandkoming van een Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS), een Europese immigratiedienst die over asielverzoeken zal kunnen beslissen. Over deze GEAS en over het toekomstige Europese asielbeleid (tot 2014) is in de standpuntverkennende notitie “Visie op bescherming” van het Ministerie van Justitie meer te lezen. Deze notitie is te lezen als toegevoegde link aan het persbericht van het Ministerie van Justitie over de afschaffing van de categoriale bescherming.
 
VluchtelingenWerk Nederland noemt de afschaffing onverantwoord: “Door het categoriale beleid af te schaffen, creëer je een beschermingsgat. Je kunt dan wel schermen met de Europese kwalificatierichtlijn, die volgens Justitie ook genoeg beschermingsgrond biedt, maar dan moet je die richtlijn wel op een goede manier toepassen. Volgens Albayrak is het niet nodig de speciale bescherming te handhaven, omdat voor asielzoekers uit onveilige landen afdoende beschermingsgronden bestaan. Bij deze gronden wordt echter voornamelijk gekeken naar het individuele vluchtverhaal. De asielzoeker moet dan kunnen aantonen dat het geweld in zijn land specifiek op hem is gericht. Dat is bijna ondoenlijk voor mensen die uit landen komen waar sprake is van willekeurig geweld, want hoe kun je dan bewijzen dat jij als persoon gevaar loopt?”

In een ander bericht vermeldt het Ministerie van Justitie dat deze week ongeveer 3000 Irakese asielzoekers met een tijdelijke asielvergunning een brief van de IND en DT&V krijgen, waarin wordt gemeld dat de IND binnen zes maanden opnieuw zal beoordelen of zij in Nederland mogen blijven. Dit is een gevolg van de afschaffing van de categoriale bescherming van Irakezen, die al eerder van kracht werd. In de brief worden de Irakezen aangemoedigd zich alvast te oriënteren op hun terugkeer en wordt o.a. gewezen de hulp die ze daarbij kunnen krijgen van de IOM (Internationale Organisatie voor Migratie). De IOM stelt per terugkeerder € 2500,- beschikbaar. Dat bedrag mag in Irak besteed worden – in samenspraak met IOM – aan bijvoorbeeld het opzetten van een eigen zaak of aan een beroepsopleiding. Dit project, dat gefinancierd wordt door Buitenlandse Zaken, is van start gegaan op 1 december jl.