20 september 2012

Gewortelde kinderen voorlopig niet uitgezet

Op de eerste vergaderdag in nieuwe samenstelling heeft de Tweede Kamer vandaag een motie aangenomen, die vraagt om geen kinderen uit te zetten die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, in afwachting van de behandeling van de zgn. ‘wortelingswet’.

De motie van de ChristenUnie e.a. kreeg steun van de fracties van de PvdA, de SP, GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren en 50PLUS. Met deze motie is een belangrijke stap gezet, maar we zijn er nog niet.

Van meet af aan heeft INLIA, vaak ook samen met anderen zoals Defence for Children, UNICEF en Kerk in Actie, ingezet op een termijn van vijf jaar verblijf, waarna kinderen automatisch recht hebben op een status. Uit orthopedagogisch onderzoek is ook gebleken dat een kind dat vijf jaar in een land is geworteld door uitzetting ernstig wordt beschadigd. In het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA en de ChristenUnie staat echter nu nog een termijn van acht jaar verblijf genoemd. Alleen voor kinderen die als alleenstaande minderjarige asielzoeker kwamen wordt vijf jaar als termijn gehanteerd. Gezien het feit dat er een duidelijke meerderheid in de Kamer (78 zetels) is voor deze uitzettingsstop voor kinderen die -  zoals wij steeds bepleit hebben - hier langer dan 5 jaar zijn, is het niet meer denkbaar dat de indieners van het initiatiefwetsvoorstel nog zullen willen vasthouden aan de acht jaar termijn.

Ook de voorwaarde dat ze ‘hun eigen procedure niet hebben gedwarsboomd’ is onhoudbaar, want dat zal leiden tot een doorlopende twist tussen enerzijds de kinderen en hun ouders en anderzijds de IND over de vraag wiens schuld het is dat de procedure zo lang heeft geduurd.  Daarnaast hebben kinderen zelf nergens voor gekozen en kunnen zij dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor beslissingen die hun ouders, de IND of andere instanties over hen hebben genomen. Volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK art. 3) moet bij alle beslissingen, die rechtsgevolgen hebben voor het kind, het belang van het kind voorop staan.

INLIA zal zich, waar mogelijk samen met andere organisaties, blijven inzetten voor deze kinderen, die recht hebben op een humane en rechtvaardige oplossing en een einde aan jarenlange onzekerheid. Op de onderhandelaars van de politieke partijen die nu proberen een regering te vormen rust de verplichting onder deze slepende kwestie nu definitief een streep te zetten. De 78 Kamerleden, 175 gemeenten en 130.000 ondertekenaars van de petitie ‘kinderpardon nu’, maar vooral de 700 gewortelde kinderen en hun gezinsleden rekenen op hen.


Meer informatie:
De letterlijke tekst van de motie van de CU c.s., 33410 nr 7 d.d. 20-09-12 (pdf-bestand, voorlopige opmaak)

Lees ook:
12-09-12  175 Gemeenten steunen regeling voor gewortelde kinderen
16-07-12  Motie voor vertrekmoratorium gewortelde kinderen verworpen
04-07-12  ‘Laat 700 kinderen niet struikelen’
28-03-12  Rapport Kinderombudsman: ‘Wachten op je toekomst’