12 september 2012

175 Gemeenten steunen regeling voor gewortelde kinderen

175 Gemeenten steunen regeling voor gewortelde kinderen
De actie ‘Kinderpardon nu’, een initiatief van GroenLinks kamerlid Tofik Dibi, heeft 130.000 handtekeningen en de steun van 175 gemeenten opgeleverd. Daarmee is duidelijk geworden hoe breed de steun in de Nederlandse samenleving is voor een oplossing voor de zgn. ‘gewortelde’ kinderen.

Volgens de opiniepeiler Maurice de Hond staat zelfs driekwart van alle Nederlanders achter een oplossing voor de naar schatting 700 kinderen die ondanks hun langdurig verblijf in Nederland toch met hun familie dreigen te worden uitgezet. In 175 gemeenteraden in Nederland is een motie aangenomen, waarmee deze gemeenten stelling nemen tegen het rijksbeleid inzake de gewortelde kinderen. Maar ondanks deze brede maatschappelijke en bestuurlijke steun is er nog altijd geen politieke oplossing.

Het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA en de ChristenUnie - om kinderen die door een verblijf van acht jaar of of langer geworteld zijn in Nederland een verblijfsvergunning te geven - zal pas na de verkiezingen door de nieuwe Tweede Kamer worden behandeld. Bovendien zullen lang niet alle hier gewortelde kinderen onder de werking van dit voorstel kunnen gaan vallen als de voorwaarden niet worden gewijzigd. Iedereen die inmiddels de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt krijgt door dit voorstel namelijk geen verblijf, ook al is men al 10 of 15 jaar in Nederland! Maar een jongere die vanaf zijn 15e tot zijn 23e hier verblijft en een zelfstandig bestaan heeft opgebouwd is misschien wel méér geworteld in de Nederlandse samenleving dan een kind dat bijvoorbeeld vanaf zijn 3e tot zijn 11e met zijn ouders hier verblijft.

Op 6 september jl. zijn de onder de petitie ingezamelde handtekeningen tijdens een manifestatie in Den Haag aangeboden aan demissionair minister Leers. Hij gaf aan nog steeds tegen een regeling voor gewortelde kinderen te zijn, omdat hij dat beschouwt als ‘willekeur’ en ‘het bieden van valse hoop’. Het verkorten van toekomstige asielprocedures en het tegengaan van ‘stapelen’ van procedures biedt echter geen oplossing voor juist deze groep kinderen, die hier nu al zo lang verblijft zonder daar zelf enige keuze in gehad te hebben en bij wie door een verblijf van acht jaar of langer vanzelfsprekend hoop op een permanent verblijf is gegroeid. Minister Leers negeert met zijn opvatting overigens ook de uitspraak van een overgrote meerderheid van de leden van zijn eigen partij het CDA, die zich naar aanleiding van de commotie rond Mauro met 85% uitsprak voor een humaner asielbeleid.

Tijdens de aanloop naar de verkiezingen is door Defence for Children en de vereniging ‘Wij blijven’ actie gevoerd met de campagne ‘Stem voor Gewortelde Kinderen’. De partijen PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de PvdD hebben hun steun uitgesproken voor een verblijfsvergunning voor gewortelde kinderen.

AANVULLING:
De verkiezingsuitslag wijst uit dat in de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling een meerderheid is vóór een wettelijke regeling voor de gewortelde kinderen. De hierboven genoemde partijen hebben nl. samen 76 zetels en de partij 50PLUS (2 zetels) heeft zich ook als voorstander gemeld. Een motie om per direct een uitzettingsstop te regelen zal naar verwachting dan ook snel kunnen worden aangenomen.


Meer informatie:
Voor de campagne van DCI zie www.stemvoorkinderen.nl

Lees ook:
16-07-12  Motie voor vertrekmoratorium gewortelde kinderen verworpen
04-07-12  ‘Laat 700 kinderen niet struikelen’
01-11-11  ‘Mauro moet blijven’!