16 juli 2012

Motie voor vertrekmoratorium gewortelde kinderen verworpen

De motie om geen ‘gewortelde’ asielzoekerskinderen uit te zetten tot na de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie is op 5 juli, op de valreep van het zomerreces, met een kleine meerderheid (70 tegen 77 stemmen) door de Tweede Kamer verworpen.

Deze stemverhouding weerspiegelt geenszins de mening van de Nederlandse bevolking. Uit opinieonderzoek dat VluchtelingenWerk heeft laten doen blijkt dat driekwart van de Nederlandse bevolking vindt dat de zgn. ‘wortelingswet’ moet worden aangenomen. En meer dan 80% van alle Nederlanders vindt dat een asielprocedure omwille van de rechten van het kind maximaal 2 jaar mag duren. In het initiatiefwetsvoorstel is sprake van een termijn van 8 jaar verblijf in Nederland, waarna gezinnen met kinderen een verblijfsvergunning zouden moeten krijgen.

Er is wel een motie aangenomen dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen, waarvan is vastgesteld dat ze na 3 jaar buiten hun schuld niet terug kunnen naar het land van herkomst, een verblijfsvergunning dienen te krijgen. Minister Leers heeft zich bereid verklaard een aantal dossiers opnieuw te beoordelen; dit betreft slechts voor een klein deel de groep van de ‘gewortelde’ kinderen.

Het kamerlid Dibi heeft gemeenten opgeroepen om niet mee te werken als kinderen nu zouden moeten worden uitgezet terwijl ze straks onder de wortelingswet zouden komen te vallen. Het gaat daarbij naar schatting om zo’n 700 kinderen, inclusief hun ouders om ongeveer 1200 mensen. De Kinderombudsman had in mei de Kamer al opgeroepen het uitzetten van gewortelde kinderen controversieel te verklaren, om zo de uitzetting van tientallen kinderen in de komende maanden te voorkomen. Defence for Children stelt zich op het standpunt dat het uitzetten van alle asielzoekerskinderen die hier langer dan 5 jaar zijn, in strijd is met het Kinderrechtenverdrag.


Lees ook:
04-07-12   ‘Laat 700 kinderen niet struikelen’