23 november 2011

Diakenen roepen kabinet op kwetsbaren te ontzien

Namens ruim 1000 diakenen en vrijwilligers, die zaterdag 19 november jl. bijeenkwamen in Utrecht voor de Landelijke Diaconale Dag, heeft Kerk in Actie een dringend appèl gedaan op het kabinet Rutte om “de kern van onze Nederlandse beschaving, een menswaardig leven voor ieder, te waarborgen”.

Diakenen worden in de praktijk van hun werk geconfronteerd met de gevolgen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet, waardoor de solidariteit met hen die dit het meest nodig hebben onder druk komt te staan. Van oudsher leveren kerken en religieuze organisaties een grote bijdrage aan het bestrijden van sociale uitsluiting: “die bijdrage vindt plaats in stilte, heeft een lange adem en bereikt doelgroepen die reguliere zorg en hulp mijden. Dit diaconale werk kent een eeuwenlange traditie en is een constante factor in de sociale samenhang van onze samenleving. Het drijft op waarden van naastenliefde en rechtvaardigheid”.

Dit diaconale werk wordt echter hoe langer hoe meer bittere noodzaak en schiet door de groter wordende mazen in het sociale vangnet steeds meer tekort. Daarom doet Kerk in Actie een dringend beroep op het kabinet om “met urgentie en daadkracht” knelpunten op de beleidsterreinen van sociale zekerheid, migratie en asiel en zorg aan te pakken.

Over het beleidsterrein van migratie en asiel schrijft Kerk in Actie het volgende:

“De inzet van diakenen voor vluchtelingen, in samenwerking met Kerk in Actie, is nog steeds broodnodig. Hun aanpak onderscheidt zich door menswaardigheid als startpunt te nemen en het vinden van een perspectief, in ons land óf in het thuisland. Maatwerk is nodig bij het wegnemen van de belemmeringen voor terugkeer. Door uw Kabinet wordt helaas serieus werk gemaakt van verzwakking van Europees mensenrechtenbeleid rond migranten en vluchtelingen.

Wij roepen u op:
• om in alle immigratie- en asielwetgeving en uitvoering onverkort recht te doen aan het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Uit artikel 2 daarvan is te ontlenen dat Nederland dit ook voor asielkinderen volledig heeft erkend;
• om op geen enkele wijze afgewezen asielzoekers te confronteren met strafbaarstelling van illegaliteit, en daar waar een inreisverbod voor deze groep leidt tot een boete, hier van af te zien als aangetoond kan worden dat binnen de termijn van 28 dagen de benodigde reispapieren niet konden worden verkregen. Dit zou mogelijk zijn door over te gaan tot een gedoogstatus voor de tijd dat het niet mogelijk is om aan de benodigde reispapieren te komen.”

Ook vraagt Kerk in Actie het kabinet om “geen extra drempels op te werpen voor financieel kwetsbare hulpvragers, zoals de verhoging van de griffierechten, de leges voor vluchtelingen en het heffen van een eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg”.


Meer informatie:
De volledige tekst van de brief aan het Kabinet d.d. 19 november 2011 (pdf-bestand)
Het bericht op de site van Kerk in Actie