05 juli 2011

Belangwekkende uitspraak EHRM over uitzettingen naar Somalië

Op 28 juni jl. heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg bepaald dat het Verenigd Koninkrijk twee Somalische asielzoekers niet mag uitzetten naar Mogadishu. Uitzetting naar Mogadishu zou in deze gevallen een schending van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opleveren. 


Deze uitspraak heeft ook betekenis voor de asielprocedures van Somalische asielzoekers in Nederland, dat zoals bekend ook gebonden is aan het EVRM en daarmee aan de uitspraken van het EHRM.

Het EHRM acht uitzettingen van personen die afkomstig zijn uit Mogadishu niet verantwoord vanwege de veiligheidssituatie aldaar. Ook acht het EHRM het niet verantwoord om Somaliërs die afkomstig zijn uit de overige delen van Centraal- en Zuid- Somalië uit te zetten naar Somalië indien zij geen familie hebben in Centraal- en Zuid-Somalië. Tenslotte acht het EHRM uitzettingen van Somalische asielzoekers die daar wel familie hebben, maar die recentelijk niet hebben gewoond in de door Al-Shabaab gecontroleerde gebieden in Centraal- en Zuid-Somalië, onverantwoord. 
 
Het huidige Nederlandse overheidsbeleid alsmede de Raad van State gaan er vanuit dat bijna iedereen die oorspronkelijk afkomstig is uit Centraal- en Zuid-Somalië en/of familie heeft in deze gebieden, uitgezet zou kunnen worden naar Somalië. De huidige uitspraak van het EHRM noopt dus tot verregaande aanpassing van dit beleid. 

Als gevolg van de veel strengere voorwaarden die het EHRM in deze uitspraak stelt zou alleen in zeer uitzonderlijke gevallen nog naar Somalië kunnen worden uitgezet. Kamerlid Hans Spekman heeft minister Leers van Immigratie en Asiel naar aanleiding van deze uitspraak schriftelijk gevraagd om "alle uitzettingen van uitgeprocedeerde vreemdelingen naar Somalië per direct op te schorten" omdat "de terugkeer van deze vreemdelingen feitelijk onmogelijk moet worden geacht".


Klik hier voor een samenvatting van de uitspraak van het EHRM (Engelstalige 'Press Release' van het bureau van het EHRM).
En hier vindt u de kamervragen die Hans Spekman (PvdA) op 4 juli 2011 naar aanleiding van deze uitspraak aan minister Leers heeft gesteld.

Zie voor meer informatie ook ons Dossier Somalië.