21 maart 2011

Vertrekmoratorium voor Centraal en Zuid Somalië

Vertrekmoratorium voor Centraal en Zuid Somalië
Minister Leers heeft vrijdag 18 maart jl. de Tweede Kamer per brief laten weten dat er een vertrekmoratorium wordt ingesteld voor de duur van een jaar voor Somaliërs afkomstig uit Centraal- en Zuid-Somalië die niet in Noord-Somalië kunnen verblijven. De minister heeft daartoe besloten naar aanleiding van twee gemotiveerde ‘interim measures’ van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Het vertrekmoratorium houdt in dat uitgeprocedeerde asielzoekers behorende tot deze groep Nederland niet hoeven te verlaten én dat zij (weer) door het rijk zullen worden opgevangen. Gezien het gegeven dat betreffende Somalische asielzoekers toch al niet uitgezet konden worden, immers de minister had in een brief van 13 januari al laten weten niet te zullen uitzetten naar Centraal- en Zuid-Somalië, is dit goed nieuws. In ons bericht van 14-01-11 hadden we er al op gewezen dat gezien de veiligheidssituatie in Centraal- en Zuid-Somalië een vertrekmoratorium afgekondigd zou moeten worden. De tijdelijke opschorting van uitzetting waar sprake van was vanaf 13 januari tot 18 maart, is geen bestaand beleidsinstrument en ook onwenselijk aangezien betreffende Somalische asielzoekers in die periode verstoken bleven van opvang.
In zijn brief wijst de minister er op dat er geen sprake is van categoriaal beschermingsbeleid en dat de toelating nog steeds individueel wordt beoordeeld.

Klik hier voor de volledige brief van de minister voor I&A d.d. 18 maart 2011 (pdf-bestand).

Zie ook:
14-01-11  Minister Leers zet voorlopig niet uit naar Somalië
10-01-11  EHRM verbiedt opnieuw uitzettingen naar Somalië

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het Dossier Somalië op deze site.