07 februari 2011

Ook VNG tegen strafbaarstelling illegaal verblijf

Ook VNG tegen strafbaarstelling illegaal verblijf
”Gemeenten verwachten humane en sluitende aanpak van het terugkeerbeleid”. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten het strafbaar stellen van illegaal verblijf onnodig stigmatiserend te vinden.

Ze verwachten dat grote groepen mensen daarmee verder gemarginaliseerd worden, met alle negatieve maatschappelijke en sociale gevolgen van dien.. Hoewel gemeenten zich, volgens de VNG, kunnen vinden in de aangekondigde aanscherping van het terugkeer- en uitzetbeleid verwachten zij wel een zo sluitend mogelijke aanpak en willen ze niet geconfronteerd worden met mogelijke negatieve gevolgen.

Minister Leers is voornemens verblijf in Nederland strafbaar te stellen na een opgelegd inreisverbod, in het kader van de implementatie van de EU Terugkeerrichtlijn. De VNG schrijft daarover in haar brief letterlijk:
“De Terugkeerrichtlijn zelf vereist geen strafbaarstelling. Het is een keuze van het kabinet om op dit moment, en in het kader van de implementatie van de Terugkeerrichtlijn, illegaal verblijf in een groot deel van de gevallen strafbaar te stellen. Wij vinden dat strafbaarstelling van illegaliteit meer nadelige gevolgen heeft dan (positieve) voordelen.”
Er wordt vervolgens gewezen op die nadelen, zoals het uit het zicht raken van mensen bij maatschappelijke organisaties en overheden; kinderen zullen niet meer voor een school worden aangemeld, mensen met medische problemen durven geen beroep op zorg meer doen, slachtoffers van mensenhandel doen minder snel aangifte enz.

Ook over de handhaafbaarheid spreekt de VNG zijn twijfels uit:
Gezien het feit dat het hier naar verwachting om veel mensen gaat is twijfelachtig hoe in de praktijk inhoud en betekenis wordt gegeven aan opsporing, vervolging en feitelijke strafbaarstelling. Niet aannemelijk is dat met de huidige capaciteit de handhaafbaarheid van het voorstel geborgd kan worden.

Ten slotte wijst de VNG er nog even op dat plannen van eerdere kabinetten om illegaal verblijf strafbaar te stellen nooit zijn doorgezet “vanwege praktische, juridische en andere bezwaren” en eindigt de brief met de vaststelling:
Vooralsnog zien wij niet welke nieuwe feiten of omstandigheden zich op dit moment voordoen om de destijds geuite bezwaren terzijde te schuiven”.

Vorige week waren kerkleiders ook al ondubbelzinnig in hun expliciete afwijzing van de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Zie daarvoor de berichtgeving op onze site en in de media.
 

Lees de volledige tekst van de brief ‘Implementatie terugkeerrichtlijn en strafbaarstelling’ van de VNG aan de Tweede Kamer d.d. 1 feb 2011