09 februari 2011

Beperkt opvang voor zieke (ex)asielzoekers

Minister Leers heeft in een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 3 februari 2011) aangegeven door te willen gaan met het opvangen van zieke ex-asielzoekers. Vanaf januari 2010 kunnen, ter uitvoering van de motie van het kamerlid Spekman (die overigens al was aangenomen op 17 dec 2008 !), ook zieke asielzoekers die een aanvraag voor uitstel van vertrek op medische gronden hebben ingediend, onder voorwaarden voor rijksopvang in aanmerking komen. Voorwaarde is echter wel dat de asielzoeker zijn complete medische dossier overlegt. Ook dient het Bureau Medische Advisering (BMA) van de IND binnen twee weken een advies uit te brengen ten behoeve van de beslissing op de aanvraag. .

Tot eind november 2010 werden er door rechtshulpverleners ongeveer 130 van dergelijke opvangverzoeken gedaan. Van deze 130 opvangverzoeken voldeed volgens de IND ongeveer 60 aan de voorwaarden. In ongeveer 50 gevallen heeft de BMA binnen twee weken medisch advies uitgebracht. Aan bijna 10 vreemdelingen is artikel 64 Vw toegekend omdat niet binnen twee weken advies kon worden uitgebracht. Rond de 40 aanvragen zijn op basis van het advies meteen afgewezen, en bijna 10 aanvragen zijn direct ingewilligd. In totaal kregen dus bijna 20 zieke asielzoekers opvang op grond van deze nieuwe regeling.
 
Op zich is het positief dat minister Leers wil doorgaan met de opvang van zieke asielzoekers die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De vraag is echter wel of de voorwaarden om voor opvang in aanmerking te komen niet te strikt zijn, waardoor veel zieke asielzoekers alsnog verstoken blijven van rijks-opvang en mogelijkerwijs weer bij gemeenten aankloppen. Dit lijkt ook strijdig te zijn met de EU-Terugkeerrichtlijn, die sinds eind december 2010 van kracht is, en die aangeeft dat Nederland rekening dient te houden met de speciale behoeften van  'kwetsbare asielzoekers'.     


Klik hier voor de brief van minister Leers van 3 februari 2011.

Zie ook:
01-09-10  Interne werkafspraken BMA na WOB-procedure eindelijk vrijgegeven
09-02-10  IND beperkt motie Spekman
08-12-09  Opvang zieke ex-asielzoekers van start