20 januari 2011

Raad van State kent twee soorten jeugddetentie

Raad van State kent twee soorten jeugddetentie
Is jeugddetentie gevangenisstraf of niet? Op die vraag heeft de Raad van State twee verschillende antwoorden, zo blijkt uit enkele uitspraken in verband met een aanvraag van een reguliere verblijfsvergunning enerzijds en een aanvraag in het kader van de pardonregeling anderzijds..

De Raad van State heeft op 24 december 2010 uitgesproken dat de IND een aanvrager van een reguliere verblijfsvergunning niet mag tegenwerpen dat hij/zij veroordeeld is tot 'jeugddetentie'. Volgens de Raad van State valt uit de richtlijn 2003/86 van de Europese Unie inzake het recht op gezinshereniging en gezinsvorming op te maken dat 'jeugddetentie' onderscheiden dient te worden van een 'gewone' gevangenisstraf. Volgens deze richtlijn mag een gevangenisstraf wel als reden gebruikt worden om een aanvraag voor een verblijfsvergunning af te wijzen, maar een veroordeling tot jeugddetentie mag niet worden tegengeworpen.

Op 24 december 2009, exact een jaar eerder dus, bepaalde de Raad van State nog in een zaak die ging over de afwijzing voor de pardonregeling dat gevangenisstraf mede jeugddetentie omvatte! Een jaar later voerde de gemachtigde van de IND dit dan ook aan, maar nu gaf de Raad van State aan dat de uitspraak uit 2009 betrekking heeft op de uitleg van de term 'gevangenisstraf' in paragraaf A5/2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 en niet op de term 'gevangenisstraf' in het Vreemdelingenbesluit 2000. Volgens de Raad van State kent het vreemdelingenrecht dus twee definities van 'gevangenisstraf' en 'jeugddetentie'.

De wijze waarop de Raad van State in haar uitspraak van 24 december 2009 tot de conclusie kwam dat gevangenisstraf mede jeugddetentie omvatte was overigens zeer merkwaardig (zie hierover ook ons bericht van 20 januari 2010). De IND had namelijk enige tijd nadat de pardonregeling tot standgekomen was, de Vreemdelingencirculaire in die zin aangepast dat na het woord ‘gevangenisstraf’ de woorden ‘(waaronder jeugddetentie)’ zijn toegevoegd, waardoor ook jeugddetentie een contra-indicatie vormde voor de pardonregeling. Volgens de Raad van State was deze toevoeging echter geen 'wijziging' maar slechts 'verduidelijking' van de term gevangenisstraf, en was dus volgens de Raad van State voldoende bekend dat jeugddetentie op dezelfde wijze zou worden tegengeworpen als gevangenisstraf.

Opmerkelijk is natuurlijk dat op dat moment de betreffende richtlijn 2003/86 van de Europese Unie ook al van kracht was, die aldus expliciet een hele andere definitie van 'jeugddetentie' kent, welke definitie diezelfde Raad van State een jaar later wel hanteert.


Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van State van 24 december 2010.
Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van State van 24 december 2009.

Zie ook:
20-01-10  Jeugddetentie volgens Raad van State contra-indicatie voor pardonregeling
09-07-09  Jeugddetentie geen contra-indicatie voor pardon