01 juli 2010

Wijzigingen in de asielprocedure per 1 juli 2010

Wijzigingen in de asielprocedure per 1 juli 2010
Per 1 juli treedt een aantal wijzigingen in de asielprocedure in werking. Als verbeteringen kunnen worden gezien het invoeren van een rust- en voorbereidingstermijn voorafgaand aan de procedure, het bieden van opvang tijdens de beroepsfase, de mogelijkheid om medische aspecten al tijdens de asielprocedure aan te voeren, en de verruimde mogelijkheid nieuwe feiten en omstandigheden in de lopende procedure in te brengen, waardoor het niet meer nodig is een herhaald asielverzoek in te dienen.
De algemene asielprocedure in het aanmeldcentrum wordt verlengd van vijf naar acht dagen. Daardoor kunnen meer asielaanvragen in het aanmeldcentrum worden afgehandeld. Door de verlenging van de algemene asielprocedure stromen naar verwachting minder asielzoekers door naar de verlengde procedure.
In de verlengde asielprocedure worden alleen asielverzoeken behandeld waarover in de algemene procedure geen beslissing kan worden genomen omdat nader onderzoek nodig is. 
Of deze wijzigingen ook een verbetering van de zorgvuldigheid van het onderzoek in de asielprocedure betekenen, zal moeten blijken.      
 
Voorafgaand aan de asielprocedure krijgt de asielzoeker een rust- en voorbereidingstermijn. Tijdens deze rust- en voorbereidingstermijn wordt de asielzoeker door een advocaat voorbereid op de asielprocedure. Gedurende deze termijn kan ook medisch onderzoek plaatsvinden, kan de asielzoeker worden geïdentificeerd en kan waar mogelijk onderzoek worden gestart naar documenten die het asielverhaal ondersteunen. Men tracht medische aspecten zo vroeg mogelijk in de asielprocedure te signaleren. Als de asielzoeker stelt dat er medische beletselen bestaan tegen uitzetting (in de zin van art. 64 Vw) dan kan dit nu ook worden aangevoerd in de asielprocedure. Indien het verzoek op grond van art. 64 Vw wordt toegewezen krijgt men eerst nog geen verblijfsvergunning, maar alleen uitstel van vertrek op medische gronden. Een verblijfsvergunning voor medische behandeling kan slechts verkregen worden nadat men reeds een jaar uitstel van vertrek op medische gronden heeft gehad.
 
Er wordt naar gestreefd om tweede en volgende aanvragen zoveel mogelijk te voorkomen, onder andere doordat er thans in de beroepsfase - dus als de zaak 'onder de rechter' is - verruimde mogelijkheden zijn om nieuwe feiten en omstandigheden aan te dragen. Tot nu toe moesten asielzoekers een tweede asielaanvraag indienen als zij gedurende de beroepsfase nieuwe feiten en omstandigheden konden aandragen. Hierdoor was het aantal tweede asielaanvragen relatief hoog. Het van diverse kanten geuite verwijt dat asielzoekers ‘procedure op procedure stapelen’ om hier maar verblijf te krijgen, is dan ook niet terecht; in feite was het de wetssystematiek die hen dwong een tweede of volgende asielaanvraag in te dienen.
 
Na afwijzing van de asielaanvraag in het aanmeldcentrum - de zogeheten AC-afdoening -  kan de asielzoeker in beroep gaan tegen deze afwijzing. Gedurende de beroepsfase hadden asielzoekers tot nu toe geen recht op opvang. Vanaf 1 juli hebben deze asielzoekers echter wel recht op opvang gedurende de beroepsfase. Overigens betekent deze opvang na de versnelde afhandeling in de asielprocedure, dat Nederland nu eindelijk in lijn handelt met de EU-opvangrichtlijn. Deze richtlijn is reeds sinds eind januari 2003 van kracht en vanaf dat moment had Nederland zijn procedures daarop moeten aanpassen. Eigenlijk had Nederland deze categorie asielzoekers dus al 7 jaar eerder tot de opvang moeten toelaten!

Indien het beroep wordt afgewezen, krijgt de asielzoeker nog een vertrektermijn van vier weken. In die periode kan de afgewezen asielzoeker werken aan zijn vertrek. Ook kunnen afgewezen asielzoekers na afloop van de vertrektermijn gedurende twaalf weken worden geplaatst in vrijheidsbeperkende locaties (zoals VBL Ter Apel) en aanvullend worden begeleid bij hun terugkeer.

Meer informatie is te vinden in het persbericht van het ministerie van Justitie.

Wilt u dat INLIA u zorgvuldig en kritisch blijft informeren over het asielbeleid, maak dan uw bijdrage over door hier te klikken.