01 augustus 2023

Kies voor ongedocumenteerden!

Kies voor ongedocumenteerden!
Een groep van 26 vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties, waaronder ook INLIA, heeft een brief gestuurd aan politieke partijen, die op dit moment bezig zijn hun verkiezingsprogramma’s op te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november aanstaande.


In de brief wordt allereerst gewezen op het belang van voortzetting en uitbreiding van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Uit evaluatie van deze pilot blijkt een positieve impact op de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid en een verbetering van de samenwerking tussen rijksdiensten, gemeenten en betrokken ngo’s.

Meer aandacht voor de menselijke maat in het asielrecht kan worden gerealiseerd door het verruimen van de bevoegdheid (nu belegd bij het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst) om in schrijnende gevallen een status te verlenen, en door het instellen van een onafhankelijke 'Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang'.

De ngo’s pleiten verder voor opvang, begeleiding en behandeling van ongedocumenteerden met medische en psychische problemen en voor een verblijfsstatus voor staatlozen. In de recent door het parlement aangenomen Wet Vaststellingsprocedure Staatloosheid wordt namelijk geen verblijfsrecht gekoppeld aan de erkenning als staatloze.

Ten slotte worden alternatieven voorgesteld voor het legaliseren van ongedocumenteerden, zoals tijdelijke visa voor arbeidsmigranten, die kunnen helpen de krapte op de arbeidsmarkt te verzachten.

 

Meer informatie:
De volledige tekst van de brief aan de programmacommissies van de politieke partijen d.d. 28 juli 2023 (download pdf-bestand, 3 pagina's)

Lees ook:
12-12-22  Eindevaluatie LVV gepubliceerd
18-10-22  'Breng de menselijke maat terug in het vreemdelingenbeleid'
01-06-22  Wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid door Tweede Kamer aangenomen
30-06-21  Rondetafelgesprek in de Kamer over onrecht in vreemdelingenbeleid