12 december 2022

Eindevaluatie LVV gepubliceerd

Eindevaluatie LVV gepubliceerd
In opdracht van het WODC heeft Regioplan een eindevaluatie opgesteld van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen, die sinds 1 april 2019 in vijf plaatsen in Nederland is uitgevoerd. Staatssecretaris Van der Burg heeft op 25 november 2022 het eindrapport aan de Tweede Kamer aangeboden. De NGO’s die in de pilot participeren hebben bij die gelegenheid een persbericht uitgebracht.


In veel gemeenten in ons land waren onder de naam ‘Bed-Bad-Brood’ initiatieven ontstaan om onderdak te bieden aan asielzoekers die uit de opvang van het rijk op straat waren beland. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III (oktober 2017) was afgesproken dat deze gemeentelijke BBB’s zouden moeten opgaan in een Landelijke Vreemdelingen Voorziening. Middels een pilot in vijf steden zouden verschillende methodieken en werkwijzen kunnen worden beproefd om tot goede oplossingen voor de doelgroep te komen.

Bevindingen
Regioplan heeft geconstateerd dat voor 59% van de uitgestroomde deelnemers aan de LVV-pilot een ‘bestendige’ of ‘semi-bestendige’ oplossing is gevonden: een verblijfsvergunning in Nederland, zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst, doormigratie naar een ander land, een herhaalde asielaanvraag of uitstel van vertrek om medische redenen.
Doordat de deelnemers aan de pilot niet (meer) op straat hoefden te leven verbeterde uiteraard hun welzijn en ervoeren zij minder stress en onrust; door deze pilot kregen politici ook meer zicht op de problematiek van dakloze asielzoekers.
Ook heeft de pilot gezorgd voor een veel betere samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer & Vertrek, gemeenten en NGO’s.

Al bij de start van de pilot was het voornemen dat aansluitend aan de looptijd van deze pilot het Programma LVV zou moeten worden uitgerold tot een landelijk dekkend netwerk. “De uitkomsten van de eindevaluatie zullen worden betrokken bij de ontwikkeling van de werkwijze en het gesprek over het vervolg van de LVV”, zo schreef staatssecretaris Van der Burg op 25 november 2022 in de begeleidende brief aan de Kamer.

Reactie NGO’s
De NGO's die in de vijf steden participeren in de LVV pilot schreven na de publicatie van de eindevaluatie in een persbericht dat ze "blij (zijn) met de erkenning voor de resultaten van de gezamenlijke inspanning, maar de mogelijkheid missen om rekening te houden met bijzonder schrijnende omstandigheden van mensen zonder verblijfsvergunning."  

De NGO's "herkennen de positieve elementen uit de evaluatie: de samenwerking tussen verschillende partners is sterk verbeterd. Dit leidt tot goede resultaten: 7 van de 10 ingediende herhaalde asielverzoeken waarop is besloten leidde tot een asielvergunning. (...) Uit de evaluatie blijkt dat de beste resultaten bereikt worden in locaties waar intensieve persoonlijke begeleiding bestaat zonder vooraf vastgestelde strikte termijnen. (...)  De evaluatie toont ook het belang aan van oplossingen voor vastlopende casuïstiek."  Verwezen wordt in dat verband naar het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid als mogelijkheid om in bijzonder schrijnende situaties alsnog een verblijfsvergunning te geven. 

Ten slotte pleiten de NGO's er voor bij de landelijke dekking van de LVV die voor 2024 gepland staat aansluiting te zoeken bij de bestaande NGO's in de regio's. De afgelopen periode moesten LVV-locaties regelmatig mensen afwijzen wegens het ontbreken van 'regiobinding'.


Meer informatie:
Regioplan heeft deze 'management samenvatting' gemaakt (download pdf-bestand, 9 pag's)
Het volledige rapport staat hier op de website van Regioplan (pdf-bestand, 97 pag's)
Het persbericht van de NGO’s in de vijf pilot-steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen d.d. 26 november 2022 (download pdf-bestand)

Lees ook: 
17-12-21  Reactie van bij de LVV betrokken ngo's op het coalitieakkoord

Expertisedossier Recht op Opvang