21 maart 2022

Nieuwe staatssecretaris gaat Kinderpardon-motie eindelijk uitvoeren

Nieuwe staatssecretaris gaat Kinderpardon-motie eindelijk uitvoeren
Staatssecretaris Van der Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij het onzinnige onderscheid in behandeling van kinderpardon-dossiers van ouders die wel en ouders die niet een ‘zinledig’ formulier hadden ingediend laat vervallen. Hiermee voert hij eindelijk de motie van Jasper van Dijk uit, die de Kamer al op 14 december vorig jaar aannam.


In januari 2019 werd de ‘Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen’ ingevoerd, om een einde te maken aan schrijnende situaties van kinderen die in Nederland zijn geworteld of zelfs geboren, maar die toch geen legaal verblijf in Nederland kregen omdat asielverzoeken van ouders waren afgewezen en het gezin niet voldeed aan de strenge eisen van de bestaande Kinderpardon-regeling (het ‘meewerkcriterium’).

Al gauw bleek dat ook deze finale regeling (met nu een ‘beschikbaarheidscriterium’) zeer restrictief werd toegepast, wat weer leidde tot allerlei petities en acties ten behoeve van individuele schrijnende gevallen. Ook kwam aan het licht dat de IND onderscheid bleek te maken tussen dossiers waarbij de geboorte van een kind na afloop van de asielprocedure van de ouders wel of niet was gemeld bij de IND met een bepaald formuliertje. “Totale willekeur”, aldus jurist Martin Vegter van Defence for Children in dagblad Trouw op 3 november 2021.

In antwoord op Kamervragen van Jasper van Dijk (SP) schreef staatssecretaris Broekers-Knol al op 16 juli 2021 dat het indienen van een formulier dat “wordt gebruikt door ouders om een lopende asielprocedure tevens geldig te verklaren voor een hier te lande geboren kind (…) per definitie geen rechtswaarde [heeft] als er geen sprake is van een lopende asielprocedure van de ouder”.

Op 14 december 2021 nam de Tweede Kamer een motie van Jasper van Dijk aan, waarin de regering werd gevraagd “een zinledig formulier zonder rechtswaarde niet langer als voorwaarde voor verlening van een verblijfsvergunning aan na de asielprocedure geboren kinderen te hanteren” en het beleid ten aanzien van die kinderen “opnieuw te bezien”.

Tijdens het plenaire debat werd de regering opgeroepen nog voor Kerst bekend te maken hoe de motie uitgevoerd zou gaan worden. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol stuurde echter op 24 december 2021 (!) een briefje aan de Kamer waarin ze liet weten dat ze de IND eerst wilde laten “inventariseren hoeveel zaken dit betreft en welke consequenties de uitvoering van deze motie zal hebben”, waarmee ze de wens van de Kamer negeerde en enkele tientallen kinderen hun hoop op eindelijk goed nieuws ontnam.

De door Broekers-Knol beloofde reactietermijn van “uiterlijk eind februari” heeft haar opvolger Van der Burg ook niet gehaald, maar in ieder geval is nu duidelijk dat bij de herbeoordeling van de dossiers van de ongeveer dertig “hoofdpersonen” het ‘zinledige formulier zonder rechtswaarde’ geen rol meer zal spelen.

 

Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid aan de Tweede Kamer d.d. 14 maart 2022
De brief van de demissionaire staatssecretaris van Justitie & Veiligheid aan de Tweede Kamer d.d. 24 dec 2021
Het bericht op de website van Defence for Children d.d. 14 december 2021: Ongelijke behandeling rechtgezet - Ljowa en andere kinderen mogen alsnog in Nederland blijven
De tekst van de motie Jasper van Dijk aangenomen door de Tweede Kamer op 14 dec 2021 
Het bericht in dagblad Trouw d.d. 3 nov 2021: Ondanks kinderpardon moet Ljowa naar Armenië - er is sprake van totale willekeur
De antwoorden d.d. 16 juli 2021 van demissionair staatssecretaris Broekers-Knol op Kamervragen van Jasper van Dijk, ingediend op 21 juni 2021

Aanvulling d.d. 6 april 2022:
Defence for Children heeft inmiddels bekendgemaakt dat Ljowa uit Amersfoort op 24 maart jl. bericht heeft gekregen dat het gezin in Nederland mag blijven, als gevolg van de bovenstaande beleidswijziging. DCI spreekt de hoop uit dat ook de andere kinderen waarop deze wijziging betrekking heeft nu snel duidelijkheid zullen krijgen.

Lees ook:
11-01-22  Onzekerheid voor aanvragers kinderpardon duurt nog maandenlang voort
23-09-21  ‘Groningen staat om Nunë en Davit heen’
04-12-20  Rechtbanken vinden uitleg Kinderpardon door de IND te restrictief
14-02-20  Afsluitingsregeling Kinderpardon: de helft is afgewezen