02 juni 2021

ACVZ presenteert verkenning ‘Van asielzoeker naar zorgverlener’

ACVZ presenteert verkenning ‘Van asielzoeker naar zorgverlener’
De coronacrisis heeft ons (opnieuw) doen ondervinden dat de zorgsector kampt met grote personeelstekorten. Tegelijkertijd zijn er asielzoekers en statushouders in ons land die het, ondanks hun opleiding en ervaring in de zorg, nauwelijks lukt om werk te krijgen. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken voerde een verkenning uit naar deze problematiek.


De ACVZ onderzocht waarom het zo moeilijk blijkt te zijn voor asielmigranten om een baan in de zorg te krijgen, terwijl die sector toch grote behoefte heeft aan nieuwe arbeidskrachten.  

De onderzoekers signaleren drie ‘obstakels’: belemmeringen in wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan, belemmeringen bij de erkenning en waardering van in het buitenland behaalde diploma’s en competenties, en cultuurverschillen op de werkvloer.

Aanbevelingen om deze belemmeringen weg te nemen zijn o.a. het wegwerken van achterstanden bij de IND (asielaanvragen) en de gemeenten (m.n. de Basisregistratie Personen). Het COA kan in een vroeg stadium asielzoekers die in hun land van herkomst zorgverlener waren identificeren en begeleiden, en bij hun plaatsing in regio of gemeente meer rekening houden met een mogelijk perspectief op werk of een opleiding in de zorg. Het ministerie van VWS kan de procedures voor het erkennen van buitenlandse diploma’s en het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen versnellen.

Met betrekking tot de cultuur op de werkvloer vindt de commissie dat zorginstellingen bij de werving en selectie van personeel en het aanbod van trainingen en opleidingen beter moeten inspelen op de verscheidenheid in onze samenleving; daarvoor kunnen ook nieuwe beroepen zoals ‘cultureel mediator’ worden gecreëerd.

Het uitgangspunt moet zijn dat de naar Nederland gemigreerde zorgverlener zo snel mogelijk, eventueel onder supervisie, weer aan het werk kan en uiteindelijk op hetzelfde niveau kan functioneren als in het land van herkomst.

Motie Kuik aangenomen
Tijdens een recent Kamerdebat (op 19 mei jl., dat eigenlijk ging over een ‘terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen’ en was aangevraagd door Forum voor Democratie) stelde mevrouw Anne Kuik (CDA) aan de orde dat onvoldoende wordt gebruikgemaakt van de competenties van vluchtelingen die al langere tijd in ons land zijn en vanwege de aanhoudend onveilige situatie in hun land van herkomst niet kunnen terugkeren. Zij diende daarom een motie in, waarin de regering wordt opgeroepen “knelpunten in de integratie van statushouders in kaart te brengen en waar mogelijk weg te nemen, zodat elders verworven competenties van statushouders ingezet kunnen worden in de Nederlandse samenleving”. 
Deze motie werd met grote meerderheid (123 stemmen voor) aangenomen. 


Meer informatie:
Publicatie  ‘Van asielzoeker naar zorgverlener – arbeidsdeelname van asielmigranten in de zorgsector’ door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken d.d. 11 mei 2021 met kenmerk 53-2021 (download pdf-bestand, 73 pag’s, 780 kB)
Persbericht bij de presentatie van de verkenning op 11 mei 2021
De tekst van de motie Kuik met stuknr 19637-2737 ingediend op 19 mei 2021

Aanvulling november 2021:
Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie & Veiligheid en demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zonden op 22 november 2021 hun beleidsreactie op het ACVZ-rapport aan de Tweede Kamer. In de brief zetten zij uiteen wat er op dit moment met de aanbevelingen van de Adviescommissie gebeurt, maar geven ze ook aan dat het aan een nieuw kabinet is om nieuw beleid te ontwikkelen. 

Lees ook:
25-05-21  ACVZ: bewaring is niet de oplossing voor terugkeerproblematiek
24-03-21  'Aan de minister van Migratie en Samenleven'