09 september 2020

Brede steun van voorgangers voor oproep aan CDA- en CU-Kamerleden

Brede steun van voorgangers voor oproep aan CDA- en CU-Kamerleden
De petitie die is opgesteld om Tweede Kamerleden van CDA en ChristenUnie te laten weten dat er steun is vanuit ‘de achterban’ om concretere hulp te bieden aan vluchtelingkinderen in Griekse kampen is ondertekend door 896 voorgangers, predikanten en pastores, zo hebben de initiatiefnemers laten weten.

Aanleiding voor deze petitie was de tegenstem van de CDA- en ChristenUnie-Kamerleden tegen de motie van 2 juli 2020, waarin de regering werd verzocht om uiterlijk 1 augustus met een plan te komen om een aantal vluchtelingkinderen uit Griekse kampen in Nederland te herplaatsen. De motie werd mede door de tegenstem van alle coalitiefracties verworpen. De motie was ingegeven door de grote zorgen die leven over de haalbaarheid van het Nederlandse plan om gedurende 3 jaar groepen van 48 alleenstaande vluchtelingkinderen drie maanden op te vangen in drie tehuizen op het Griekse vasteland.

Op 31 augustus is de petitie aan de Kamerleden aangeboden, en twee dagen later hebben de initiatiefnemers gesproken met Madeleine van Toorenburg en Joël Voordewind, de asiel-woordvoerders van resp. de CDA- en CU-fractie. De Kamerleden hebben in dat gesprek hun vertrouwen uitgesproken in het plan van staatssecretaris Broekers-Knol (zoals uiteengezet in haar brieven van 7 mei 2020 en 2 september 2020) en toegezegd dat ze aan de hand van de periodieke rapportages van de staatssecretaris zullen “beoordelen of er substantiële voortgang is.”

Ook benadrukken de Kamerleden “dat zij zich hebben ingezet voor een haalbare oplossing met politiek draagvlak. Zij hebben er in hun ogen uit gehaald wat erin zit. Ze benadrukken ook dat dit voorstel in hun ogen uitzicht geeft op een structurele aanpak in Griekenland voor alle nog komende kinderen.”  (alinea 13 uit het gespreksverslag).

INLIA heeft desgevraagd in een reactie aan de initiatiefnemers laten weten dat wij, net als andere NGO’s die zich hierover al hebben uitgesproken, grote zorgen hebben over de haalbaarheid van het plan van de staatssecretaris:

  • Nederland heeft in het verleden, samen met andere Europese landen, al veel meer geld en ondersteuning aan Griekenland geboden, maar desondanks is er nog steeds geen goed functionerend opvang- en voogdij-systeem voor alleenstaande vluchtelingkinderen gerealiseerd.
  • een periode van drie maanden is veel te kort om deze kinderen door een zorgvuldige asielprocedure te loodsen, zoals ook blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer uit 2019. Op asielaanvragen van onbegeleide minderjarige vreemdelingen is de versnelde grensprocedure niet van toepassing; in de normale procedure bedraagt de gemiddelde termijn van registratie tot eerste beslissing 301 dagen, na eventuele afwijzing duurt een beroepsfase nog eens 243 dagen (zie paragraaf 109 e.v.). In het licht van deze termijnen is de Nederlandse doelstelling om 500 onbegeleide vreemdelingen in drie jaar tijd op te vangen aantoonbaar onrealistisch.

Het is wrang te moeten vaststellen dat Nederland, notabene een van de initiatiefnemers van de totstandkoming van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989), nu als een van de weinige landen in Europa aan de kant blijft staan en weigert zelfs maar een paar honderd kinderen op te nemen, terwijl meer dan honderdzestig gemeenten, vijf provincies en een lange lijst particulieren allemaal hun concrete bereidheid hebben uitgesproken een aantal van deze kinderen in Nederland opvang te bieden.
 

Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid 'Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering situatie alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland' aan de Tweede Kamer gezonden d.d. 7 mei 2020
De brief van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid 'Alleenstaande minderjarige asielzoekers' aan de Tweede Kamer gezonden d.d. 2 september 2020
De Kamermotie van Jasper van Dijk cs d.d. 2 juli 2020
Het verslag van het gesprek over de oproep 'Kinderen van Lesbos' dat op 2 september 2020 plaatsvond tussen mw Stoorvogel, dhr Wijlhuizen en dhr De Beer met mw Van Toorenburg en dhr Voordewind
Het Speciaal Verslag van de Europese Rekenkamer nr 24 'Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten' 2019 nr 24 (95 pag's, download pdf-bestand 4,6 MB)
De brief aan de woordvoerders asiel en migratie in de Tweede Kamer d.d. 3 september 2020 gezonden namens 13 NGO's (waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children en Stichting Vluchteling), ter voorbereiding op het gesprek van de Vaste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid met de Griekse minister voor migratie, dat staat gepland voor 10 september a.s.

Lees ook:
20-08-20 Vluchtelingkinderen in Griekenland blijven de gemoederen bezighouden
23-04-20  'Red de vluchtelingkinderen uit Griekenland'