17 augustus 2020

Succes TuVo 2.0 mede dankzij betrokkenheid omgeving

Succes TuVo 2.0 mede dankzij betrokkenheid omgeving
Het proefproject met de TuVo 2.0 in Eelde bewijst dat de gehanteerde methodiek in deze kleinschalige opvang voor statushouders werkt. Dat is zeker ook te danken aan de steun van de omgeving, zegt INLIA in een eigen evaluatie.

De TussenVoorziening 2.0 draait in augustus twee jaar, reden voor uitvoeringsorganisatie INLIA om de balans op te maken van wat de pilot heeft opgeleverd. Het belangrijkste resultaat is dat vrijwel alle statushouders deelnamen aan lessen en workshops gericht op meedoen in Nederland en zo een snelle start maakten met inburgeren. Een belangrijke sleutel voor dat succes is de inzet van vrijwilligers en de steun van de omgeving, concludeert INLIA.

Onlangs rapporteerde ook het WODC al over het proefproject. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie & Veiligheid constateerde dat de TuVo 2.0 bewijst dat kleinschalige opvang door een niet-overheidsinstelling mogelijk is en dat deze een vroege start van integratie in Nederland bevordert.

De conclusies van beide evaluaties liggen daarmee in elkaars verlengde. INLIA noemt immers eveneens de hoge deelname aan lessen Nederlandse taal & samenleving en de snelle start van statushouders met (voor)inburgeren als belangrijke resultaten. Statushouders komen na de TuVo in hun nieuwe woonplaats aan met het gevoel startklaar te zijn om mee te gaan doen in de Nederlandse samenleving. Ook een belangrijk resultaat, vindt INLIA.

Minstens zo belangrijk is de veiligheid in en om de opvang. Er is in twee jaar tijd slechts een incident geweest waarbij de politie ingeschakeld moest worden. Volgens INLIA is dat te danken aan de methodiek, waarbij beveiligers juist ontbreken. Ook het grote draagvlak bij de plaatselijke bevolking is een resultaat waar INLIA trots op is. (Zie ook het artikel van het Dagblad van het Noorden dat dorpsbewoners de voorziening graag willen houden.)

Draagvlak was een van de voornaamste doelen van het project, naast de snelle start van statushouders met inburgeren. De TuVo 2.0 heeft bovendien aangetoond dat er geen bedrijfseconomische bezwaren hoeven te kleven aan kleinschalige opvang: de voorziening werkte met een minimaal budget. Ook dat is in belangrijke mate te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers uit Tynaarlo en de (kerkelijke) netwerken van INLIA.

De uitvoeringsorganisatie spreekt grote dank en waardering uit voor allen die het project hebben ondersteund. Naast de vrijwilligers zijn dat onder meer de gemeente Tynaarlo, de (basis)school, instellingen en bedrijven in de omgeving en gezondheidszorgprofessionals. Zonder hen was het niet gelukt, stelt INLIA.

De evaluatie doet een reeks van aanbevelingen voor verbeteringen bij een volgend project. Daarbij steekt INLIA ook de hand in eigen boezem: niet alles is gegaan zoals gewild en gepland. Zo zou het programma intensiever moeten worden en moeten statushouders in de toekomst ook meer en beter kennis maken met hun nieuwe woonplaats (waar ze na de TuVo terecht komen).

Het WODC schreef dat de omstandigheden voor de pilot niet altijd gunstig waren. Zo werden er tegen de afspraken in veel statushouders geplaatst die uiteindelijk niet doorstroomden naar gemeenten in het Noorden, maar veel verder weg zoals in Brabant of Zuid-Holland. Kennismaken met de nieuwe woonplaats is dan erg lastig te realiseren. INLIA onderschrijft dat en stelt voor kleinschalige opvang per provincie te organiseren. Andere belangrijke verbeterpunten zijn de informatieoverdracht tussen partijen en een doorgaande lijn van de inburgering.
 

Meer informatie:
Het Evaluatierapport TuVo 2.0 van INLIA-Projecten (download pdf-bestand, 29 pag's, 2,4 MB).
De 'Samenvatting en conclusies Procesevaluatie pilot Tynaarlo' door Regioplan, die het rapport in opdracht van het WODC heeft geschreven (download pdf-bestand, 6 pag's)
Het volledige 'Eindrapport Procesevaluatie pilot Tynaarlo', Regioplan publicatienummer 19117 d.d. 26 mei 2020 (download pdf-bestand, 63 pag's, 1,2 MB)
Het persbericht d.d. 11 mei 2020 van de Gemeente Tynaarlo:  'College van B&W wil TuVo Eelde continueren
Het bericht in het Dagblad van het Noorden 'Klaarstoomhuis voor vluchtelingen in Eelde blijft langer open, want dorpsbewoners willen voorziening graag houden' d.d. 6 juli 2020

Lees ook:
10-07-20  WODC: TuVo bevordert vroege start integratie in Nederland
13-11-19  Staatssecretaris Broekers-Knol bezoekt Tussenvoorziening