09 februari 2010

IND beperkt motie Spekman

De wijze van uitvoering van de motie Spekman door de IND leidt niet tot opvang van asielzoekers die al vóór 1 januari 2010 een aanvraag op medische gronden hebben ingediend. Sinds 1 januari 2010 kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers, die een beroep doen op art. 64 Vw, of een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden indienen, wederom voor rijksopvang in aanmerking komen.
Hiermee wordt gevolg gegeven aan de motie Spekman (17 dec 2008) die hiermee wil voorkomen dat deze kwetsbare mensen zonder opvang op straat terecht komen. Asielzoeker die in aanmerking willen komen voor deze opvang, dienen voorafgaand aan de formele indiening van de aanvraag op medische gronden een aantal relevante documenten, waaronder de volledige relevante medische gegevens, aan te leveren. De vreemdeling kan vervolgens (wederom) in aanmerking komen voor rijksopvang.
 
De motie Spekman geldt volgens de IND alleen voor asielzoekers die vanaf 1 januari 2010 een aanvraag op medische gronden doen. Asielzoekers die reeds voor 1 januari 2010 een aanvraag op medische gronden deden en op welke aanvraag tot op heden nog niet is beslist, komen niet voor opvang in aanmerking en blijven dus op straat staan. De IND geeft aan dat zij een nieuwe aanvraag zouden moeten indienen om voor opvang in aanmerking te komen. Hiervoor dienen ze echter eerst hun lopende procedure in te trekken, vervolgens een nieuwe aanvraag te doen en o.a. opnieuw leges van € 331 te betalen. Het risico bestaat dan ook nog eens dat de IND een dergelijke aanvraag meteen afwijst omdat het een herhaalde aanvraag betreft zonder nieuw gebleken feiten of omstandigheden. Artikel 4:6 van de Awb vereist dit namelijk, en ook de Raad van State besliste al eerder dat als de IND een herhaalde aanvraag niet afwijst onder verwijzing naar art. 4:6 Awb, de rechtbank dat in die situatie dient te doen.
 
Het valt niet te rechtvaardigen waarom de groep asielzoekers die een aanvraag indiende vóór 1 januari 2010 niet voor opvang in aanmerking komt, en de groep die ná 1 januari 2010 een aanvraag op medische gronden indiende, wel. INLIA hoopt dan ook dat de Staatssecretaris het beleid op dit punt alsnog zal bijstellen.