06 december 2018

Raad van Kerken roept Kabinet op tot zorgvuldige uitvoering Kinderpardon

Raad van Kerken roept Kabinet op tot zorgvuldige uitvoering Kinderpardon
De 18 lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland hebben in een brief aan minister-president Rutte en staatsssecretaris Harbers opgeroepen de ‘kinderpardon’-regeling zorgvuldig en adequaat uit te voeren. Door de huidige manier van toepassen worden de waardigheid en rechten van kinderen geschonden, aldus de kerken.

 

De Raad wijst op de geest van de regeling zoals die oorspronkelijk was bedoeld: ruimhartig en snel, en gebaseerd op het uitgangspunt van vijfjarig verblijf.  Uit wetenschappelijk onderzoek is immers meermalen gebleken dat uitzetten na vijf jaar of meer aantoonbaar ernstige en blijvende schade bij het kind veroorzaakt. Dit is ook door de overheid erkend en juist daarom is in 2013 de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen van kracht geworden. De Tweede Kamer heeft het Kabinet verzocht ‘gewortelde kinderen van wie de ouders een aanvraag hebben ingediend tot verblijf en die vijf jaar in Nederland in beeld zijn geweest in aanmerking te laten komen voor een kinderpardon’ (aangenomen motie Voordewind c.s.).

In de huidige praktijk is het ‘meewerkcriterium’ en niet het vijfjarig verblijf het uitgangspunt geworden. Door dit inherent inconsistente criterium wordt de overheid telkens opnieuw in verlegenheid gebracht en wordt de adequate en zorgvuldige toepassing van de regeling belemmerd, aldus de kerken. Het uitzetten van kinderen na vijf jaar is ook in strijd met het ook door Nederland ondertekende Kinderrechtenverdrag, waarin de belangen van het kind centraal staan.

De Raad doet daarom een beroep op het Kabinet de ‘kinderpardon’-regeling ruimhartig en vooral ook snel toe te passen, volgens de weg die het Parlement heeft gewezen.

Aanleiding om deze brief te sturen is ook de doorlopende kerkdienst die sinds 26 oktober in de Bethelkapel in Den Haag wordt gehouden ter bescherming van het Armeense gezin Tamrazyan tegen uitzetting uit Nederland. Dit gezin verblijft al negen jaar in ons land en heeft pas na 5 jaar en 9 maanden een definitief besluit in hun eerste asielprocedure  gekregen. Twee maal vernietigde de Rechtbank een negatieve beschikking van de IND en pas in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State werd het de Staat toegestaan de asielaanvraag af te wijzen.

“Deze actie van ‘kerkasiel’ en andere, eerdere acties om uitzetting van in Nederland gewortelde kinderen te voorkomen dan wel onder de aandacht te brengen,  laten de verbondenheid zien met het lot van honderden kinderen die in Nederland opgegroeid zijn, hier onderwijs volgen en deel uitmaken van onze samenleving”, aldus de Raad.

Inmiddels hebben al een kwart miljoen mensen een petitie ondertekend en is in 134 Nederlandse gemeenten al een motie in de gemeenteraad aangenomen voor een ruimhartig kinderpardon.


Meer informatie:
De tekst van de brief van de Raad van Kerken in Nederland d.d. 5 december 2018
De website van de Protestantse Kerk Den Haag waar over het ‘kerkasiel’ wordt bericht
De actiepagina ‘Kinderpardongemeenten’ op de website van De Goede Zaak

Lees ook:
30-03-17  Motie kinderpardon genegeerd
09-07-15  Definitieve regeling kinderpardon is een dode letter