12 januari 2010

Petitie tegen wijziging art 16 VW

Afsluiten van de mogelijkheid tot legalisering is geen oplossing. Op initiatief van OKIA, Kerk in Actie en andere organisaties is een petitie opgesteld die aandacht vraagt voor een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt een verblijfsvergunning te weigeren aan alle mensen die ooit zonder verblijfsvergunning in Nederland verbleven.


De ondertekenaars, organisaties en particulieren, komen allen in hun werk in aanraking met mensen die zich in een precaire situatie bevinden: die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, mensenhandel, of die om andere redenen gestrand zijn. Daaronder ook mensen die zich zonder verblijfsvergunning in dit land bevinden. Soms met kinderen die jarenlang in procedures van hun ouders zijn meegenomen zonder dat naar hun eigen rechten en belangen is gekeken.Hoewel het beleid ten aanzien van deze groep restrictief is, zijn er nog enkele instrumenten over, of juist de laatste tijd ontwikkeld, om deze kwetsbare groepen te begeleiden naar een stabielere en veilige situatie waarbij ook legaal verblijf een optie is.

Deze optie lijkt nu ongedaan gemaakt te worden.Wij zijn ervan overtuigd dat het afsluiten van de legaliseringsoptie meer problemen veroorzaakt dan ze oplost. Hoe ook de grenzen gesteld worden, vanuit ons dagelijks werk willen wij voorleggen dat een realistische en humane omgang hiermee in het belang is van de mensen om wie het gaat, maar evenzeer voor de kwaliteit van deze samenleving.De petitie vraagt aan Staatssecretaris Albayrak om het wetsvoorstel te herzien.

Ook u kunt t/m 18 januari 2010 de petitie ondertekenen door een e-mail te sturen aan Marijke Bijl (Stichting OKIA). In de e-mail hoeft u alleen uw naam/organisatie en functie/woonplaats te vermelden. Tekent u bij voorkeur als organisatie; bij individuele ondertekening graag met vermelding van functie en/of woonplaats.Hieronder volgt de volledige tekst van de petitie, die ook door de Stichting INLIA wordt onderschreven.
 Petitie

Onderstaande organisaties pleiten ervoor niet in te stemmen met de voorgestelde wijziging van artikel 16 van de Vreemdelingenwet.

Naar onze verwachting:

1) zal het artikel een groot obstakel vormen voor hulpverlening aan groepen waar nu juist inspanning is geleverd om toegankelijke procedures en samenwerkingsverbanden te cre-eren;

De vooruitgang in de hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel, zieke uitgeprocedeerde asielzoekers, kinderen en andere kwetsbare groepen zonder verblijfsvergunning zal teniet worden gedaan als deze mensen niet/nooit meer legaal kunnen worden. Dat is een zware sanctie. Zeker zal dit tot gevolg hebben dat veel slachtoffers van misstanden geen hulp meer durven zoeken. Een positie die misbruikt zal worden door de verkeerden.

2) zal het artikel leiden tot een toename van nieuwe en verlengde procedures, waarvan een deel ook gewonnen zal worden op basis van internationaal recht.

Voor degenen die wel hulp durven zoeken zullen procedures aangegaan worden. Een deel ervan zal naar verwachting ook gewonnen worden omdat de staat aan internationale verdragen gebonden is, zoals het recht op gezinsleven, bescherming van kinderen.

3) kan het artikel leiden tot een toename van illegaal verblijf

Wanneer migranten de mogelijkheid van legalisering ontnomen wordt, bestaat een reeele kans dat zij in Nederland zullen blijven wonen zonder verblijfsvergunning, met alle persoonlijke en maatschappelijke problemen van dien.

Daarmee is de voorgestelde regeling onredelijk en onwenselijk, want contraproductief in zijn effecten.

Graag ook merken ondertekenende organisaties nog een meer principieel punt op.

Migratie is een onlosmakelijk deel van deze wereld. Ook als onuitgenodigde migratie als niet wenselijk wordt gezien, dan is het nog geen misdrijf. Er is veel beleid ontwikkeld, de laatste jaren, om immigratie naar Nederland te ontmoedigen. We zien dat mensen heel snel tot ongewenst vreemdeling verklaard worden. Illegaal verblijf kan als zodanig al grondslag vormen voor ongewenstverklaring. In de praktijk merken we dat dat onredelijk en complicerend kan uitpakken.

Waar we al terughoudendheid willen bepleiten in het gebruik van de bestaande mogelijkheid om mensen op individuele basis tot ongewenst vreemdeling te verklaren, maken we op principiele gronden bezwaar tegen het collectieve karakter van het voorgestelde artikel 16. Zware sancties, die vergelijkbaar zijn met strafrechtelijke maatregelen, dienen proportioneel voorbehouden te blijven aan misdrijven, en dienen op individuele gronden te worden bepaald.

Tot de ondertekenaars van bovenstaande petitie behoren VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children International/ECPAT, het Moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, Kerk in Actie, mgr Gerard de Korte (bisschop van het RK Bisdom Groningen-Leeuwarden en referent Kerk en Samenleving van de RK bisschoppenconferentie), de professoren Thomas Spijkerboer, Theo van Boven en Goos Minderman, de schrijfsters Anja Meulenbelt en Marion Bloem, vele plaatselijke Raden van Kerken en noodopvangstichtingen e.v.a.

 

[De lijst met ondertekenaars op de site van Kerk in Actie is helaas niet meer beschikbaar]