05 november 2015

Naturalisatie etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan vereenvoudigd

Naturalisatie etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan vereenvoudigd
Minderjarige, in Nederland geboren kinderen voortaan ook vrijgesteld van paspoorteis. Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur heeft, naar aanleiding van een onderzoek naar het (niet) naturaliseren van pardonners, in een brief aan de Tweede Kamer enkele beleidswijzigingen aangekondigd. De naturalisatie van etnisch Armeniërs uit Azerbeidzjan wordt vereenvoudigd en het paspoortvereiste voor in Nederland geboren minderjarige kinderen van ‘pardonners’ komt te vervallen.
Naturalisatie etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan vereenvoudigd
Veel vreemdelingen die een reguliere verblijfsvergunning hebben gekregen ondervinden problemen bij het verkrijgen van het Nederlanderschap. Dit geldt vooral voor hen die door middel van het generaal pardon van 2007 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Bij het verstrekken van deze verblijfsvergunning is deze groep specifiek vrijgesteld van het paspoortvereiste. Later is deze eis echter toch weer heringevoerd voor mensen die volledig deel willen gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving door officieel het Nederlanderschap aan te vragen. Veel van deze mensen zijn niet in de gelegenheid om een geldig paspoort en een gelegaliseerde geboorteakte te overhandigen waardoor zij geen Nederlander kunnen worden. 
 
Ook voor etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan speelt dit. Door de lange geschiedenis van spanningen tussen deze twee landen erkent de Azerbeidzjaanse overheid over het algemeen de herkomst van etnische Armeniërs die in Azerbeidzjan gewoond hebben niet. Omdat nu door middel van onderzoek is aangetoond dat deze groep inderdaad significant minder succesvolle aanvragen tot naturalisatie heeft ingediend, heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie door middel van een beleidswijziging, gepubliceerd op 26 oktober 2015, erkend dat het voor deze groep feitelijk onmogelijk is om aan het paspoortvereiste te voldoen. Etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan zijn met ingang van deze datum dan ook vrijgesteld van deze eis:
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat Ranov-vergunninghouders uit Azerbeidzjan bijzonder weinig zijn genaturaliseerd. Op grond van de Regeling hebben ook etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan verblijfsrecht gekregen. In overeenstemming met het algemeen ambtsbericht Azerbeidzjan (2013, p. 37) blijken in de praktijk Ranov-vergunninghouders uit Azerbeidzjan wel een geboorteakte uit Azerbeidzjan te kunnen overleggen, maar lukt dit minder als betrokkene een etnische Armeniër is. Het (juridische) bezit van de Azerbeidzjaanse nationaliteit erkennen de Azerbeidzjaanse autoriteiten als het een etnisch Armeniër betreft in het algemeen niet. Om die reden is besloten het overleggen van een van Apostille voorziene geboorteakte alsmede van een geldig Azerbeidzjaans paspoort niet langer te eisen van etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan.”  (zie Ad c. Beleidsaanpassingen, onder b, pagina 5)

 
Minderjarige, in Nederland geboren kinderen voortaan vrijgesteld van paspoortvereiste
Hiernaast biedt de minister in deze brief ook de mogelijkheid van een vrijstelling voor het paspoortvereiste voor minderjarige kinderen die in Nederland zijn geboren, die samen met hun ouders een verzoek tot naturalisatie hebben ingediend. De ouders zelf moeten wel nog steeds een paspoort en geboorteakte overleggen. Deze wijziging geldt niet alleen voor kinderen die in Nederland zijn geboren, maar voor alle kinderen geboren in landen die zijn aangesloten bij het zogenaamde Apostilleverdrag. 
 
Dit verdrag is opgesteld tussen landen waarbij documenten afgegeven door de lidstaten onderling niet gelegaliseerd hoeven worden. In de context van deze beleidswijziging worden geboorteakten uit deze landen (onder andere de volledige Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland) gelijkgesteld aan een Nederlandse geboorteakte.
 
Mee-naturaliserende kinderen moeten dus nog steeds wel een geboorteakte overleggen uit het land waarin zij zijn geboren, maar zij hebben geen paspoort meer nodig uit het land van herkomst van hun ouders, het land waarvan deze kinderen dus in beginsel de nationaliteit bezitten.
 
 
Meer informatie:
De brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 26 oktober 2015, kamerstuk 19637-2072 (pdf-bestand, 6 pag's).

Lees ook:
17-06-15  Raad van State steunt harde lijn IND bij naturalisatie pardonners  
27-11-14  Naturalisatie van pardonners: Syriërs vrijgesteld van paspoorteis
29-07-14  Teleurstellende brief Teeven over naturalisatie van pardonners
07-01-14  Van alle pardonners kan 82% niet naturaliseren 
15-02-12  Paspoortvereiste belemmert naturalisatie van pardonners