09 februari 2015

Volkskrant typeert niet schoonmaken als '(gewelds)incident'

Volkskrant typeert niet schoonmaken als '(gewelds)incident'
 De Volkskrant heeft op 6 februari 2015 een artikel gepubliceerd over de registratie door het COA van (gewelds)incidenten in asielzoekerscentra. Er zouden zich in de eerste helft van 2014 ruim 2700 (gewelds)incidenten hebben voorgedaan.

De Volkskrant baseert zich op cijfermateriaal dat ze met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur had opgevraagd. Onder de 2741 geregistreerde (gewelds)incidenten vallen 124 intimidaties en bedreigingen, 80 zelfmoordpogingen, 13 zelfmoorden, 47 mishandelingen en 4 zelfverbrandingen. Deze aantallen geweldsincidenten zijn zeer ernstig. Over de overige meldt de Volkskrant echter het volgende:

“Op de incidentenlijst van het COA zijn 46 categorieën opgenomen. Die variëren van onacceptabel gedrag (461 keer) tot het niet schoonhouden van de eigen leefomgeving (173 keer). Verder waren er onder meer 58 vermissingen, 23 hongerstakingen en was er 10 keer het vermoeden van mensenhandel.”
 

Waaruit de overige categorieën en incidenten bestaan wordt verder niet aangegeven. Wel blijkt het om zeer uiteenlopende incidenten te gaan, die zeker niet allemaal te kwalificeren zijn als “(gewelds)incident”. Het is trouwens ook niet goed te begrijpen dat de Volkskrant het ‘niet schoonhouden van de eigen leefomgeving’ of een ‘vermissing’ rekent als een (gewelds)incident.  In hoeverre de overige 1748 incidenten en 36 categorieën daadwerkelijk als (gewelds)incident zijn te kwalificeren blijft voor de lezer dus onduidelijk.

Het COA heeft inmiddels bekendgemaakt dat de registratie van incidenten nog ‘niet nauwkeurig’ is en dat de lijst waarover de Volkskrant beschikt ‘geen reëel beeld’ geeft. Het overgrote deel van de geregistreerde incidenten was ‘niet ernstig’ en betrof zaken als ‘roken op de verkeerde plaats, de kamer niet opruimen of het niet nakomen van een meldplicht’. Het totaal aantal geweldsincidenten in heel 2014 zou 72 zijn. Ook het eerder genoemde aantal van 13 zelfmoorden blijkt niet juist te zijn; het ging om 3 suïcides, aldus het COA.

 
 
Meer informatie:
Het artikel in de Volkskrant d.d. 6 feb 2015
Het bericht van het COA d.d. 6 feb 2015

Lees ook:
28-02-14  COA-pilot neemt methodiek Transithuis over