16 januari 2014

Uitspraak Rb Roermond over verwesterde Somalische jongen

Uitspraak Rb Roermond over verwesterde Somalische jongen
De Rechtbank Roermond heeft het beroep van een minderjarige Somalische asielzoeker gegrond verklaard. De IND heeft onvoldoende onderzocht of de jongeman inmiddels misschien dusdanig verwesterd is, dat hij in door Al-Shabaab gecontroleerd gebied in Somalië niet meer veilig is.

De uitspraak van 3 december 2013 is nog mede gebaseerd op het vorige ambtsbericht. In het nieuwste ambtsbericht voor Somalië (uitgebracht door Buitenlandse Zaken op 19 december 2013, zie ons bericht van 03-01-14) wordt gemeld dat Al-Shabaab nog meer aandacht heeft voor Somaliërs die uit het westen terugkeren naar Somalië; deze groep wordt al snel gezien als mogelijke spion. Het ambtsbericht maakt zelfs melding van executies door Al-Shabaab op basis van deze verdenkingen.

Bij het beoordelen van asielaanvragen van Somaliërs wordt een afweging gemaakt in hoeverre de vreemdeling zich zou kunnen handhaven in door Al-Shabaab gecontroleerd gebied; als hij zich daar eerder heeft kunnen handhaven wordt al snel aangenomen dat dit nog steeds het geval zal zijn. In deze zaak gaat het om een minderjarige Somaliër die inderdaad afkomstig is uit een provincie waar Al-Shabaab nog steeds aanzienlijke controle heeft. De vreemdeling voert aan dat hij geen regulier onderwijs heeft gevolgd in Somalië, en dat hij door zijn verblijf en het volgen van onderwijs in Nederland inmiddels Somalisch met een accent spreekt. Dat de vreemdeling in Somalië wel onderwijs aan de Koranschool heeft gevolgd maakt dit niet anders, omdat dit onderwijs niet in de Somalische taal maar in het Arabisch werd gegeven. De rechtbank is in deze zaak van oordeel dat er sprake lijkt te zijn van een zodanige verwestering dat hij zich niet onder Al-Shabaab zou kunnen handhaven: “Nu er (…) niet zonder meer van uit kan worden gegaan dat er geen sprake is van verwestering, had het op de weg van verweerder [d.w.z. de IND] gelegen om nader onderzoek naar de taalkennis dan wel het accent van eiser in het Somalisch te verrichten, teneinde te beoordelen of dat accent of die taalkennis met zich brengt dat eiser zich niet onder Al-Shabaab zou kunnen handhaven.” (citaat uit overweging 5.13).

De IND had dus in het bijzonder aandacht moeten besteden aan de taalkennis en het accent van de vreemdeling, maar heeft dat in deze zaak nagelaten te doen. Juist voor de in het ambtsbericht aangewezen kwetsbare groep van de uit het westen terugkerende Somaliërs is het van groot belang om gedegen onderzoek te verrichten naar alle omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat deze vreemdelingen onder de aandacht van Al-Shabaab komen te staan. Het hebben van een westers accent is hiervoor één van de aanwijzingen.


Meer informatie:
De uitspraak van de Rechtbank Den Haag zittingsplaats Roermond met zaaknummer AWB 13/13496 van 3 december 2013 (8 pag's pdf-bestand, 500 kB)

Lees ook:
03-01-14  Ambtsbericht: Somalië toch onveilig
28-10-13  Raad van State beschouwt taalanalyse als exacte wetenschap
16-08-12  RvS: mate van verwestering van Somalische asielzoeker moet meewegen

Dit bericht maakt deel uit van het Dossier Somalië