27 september 2013

Teeven negeert kritiek - Kinderombudsman verbijsterd

"Een van de grootste kinderrechtenschendingen uit de naoorlogse geschiedenis". De Kinderombudsman Marc Dullaert is verbijsterd dat staatssecretaris Teeven de kritiek op de gezinsherenigingsprocedure naast zich neerlegt. In een brief aan de Kamer ontkent de staatssecretaris dat sprake zou zijn van schending van kinderrechten; hij weigert aanbevelingen op te volgen en spreekt vrijwel alle bevindingen tegen..

De Kinderombudsman presenteerde in juni van dit jaar de resultaten van zijn onderzoek. Daaruit bleek dat sinds 2008 bijna 4.000 kinderen van vluchtelingen de afgelopen jaren geen eerlijke kans hebben gekregen om zich te herenigen met hun ouder in Nederland. “De rechten van deze kinderen zijn in ernstige mate geschonden door een onredelijk beleid, in combinatie met een zeer onzorgvuldige werkwijze van de IND”, was een van de conclusies van Dullaert. Volgens het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind is de overheid verplicht aanvragen voor gezinshereniging met spoed, menselijkheid en welwillendheid te behandelen. De Kinderombudsman “constateert dat dit kinderrecht geschonden is en vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet dit acceptabel acht”.

De regels voor gezinshereniging zijn zwaar aangescherpt in verband met vermoedens van fraude en misbruik (met name bij aanvragen van Somalische pleegkinderen). Als gevolg van deze aanscherping is het aantal afgewezen aanvragen dramatisch gestegen van 12% in 2008 naar 83% in 2011. De Kinderombudsman constateert dat de “doorgeslagen focus op fraude heeft geleid tot een onredelijk beleid”. In plaats van een DNA-test werden kinderen die hun ouder(s) in Nederland wilden nareizen op Nederlandse ambassades aan strenge gehoren onderworpen. Ze moesten in hoog tempo wel 150 tot 200 gedetailleerde vragen beantwoorden over o.a. hun gezinsleven voor het vertrek van de ouder(s). De nadruk van de IND ligt daarbij sterk op het vinden van tegenstrijdigheden in de verklaringen van kinderen en hun ouders, waardoor volgens de Kinderombudsman te snel wordt geconcludeerd dat er geen sprake was van een feitelijke gezinsband. Deze werkwijze voldoet niet aan art. 12 van het het Kinderrechtenverdrag, waarin staat beschreven op welke wijze kinderen mogen worden gehoord.

De Kinderombudsman vraagt nu aan de Tweede Kamer, die de brief van de staatssecretaris gaat bespreken, om er voor te zorgen dat duizenden kinderen alsnog “een eerlijke kans krijgen om zich met hun ouders te verenigen”.


Meer informatie:
Reactie van de Kinderombudsman d.d. 13 sep 2013 op de brief van de staatssecretaris
Bericht van de Kinderombudsman d.d. 6 juni 2013 “geen eerlijke kans voor kinderen op gezinshereniging”
Brief van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer "Toezeggingen op rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid" d.d. 13 sept 2013; zie voor de hier besproken gezinsherenigingsprocedure onderdeel "E: Nareisbeleid" (vanaf pag. 48)

Lees ook:
12-06-13  RvS erkent directe werking kinderrechtenverdrag