09 september 2013

Honderdste wake bij Detentiecentrum Rotterdam

Commentaar bij de tijd van PKN-preses ds Karin van den Broeke. Op zondag 1 september 2013 werd voor de honderdste keer een wake gehouden bij het Detentiecentrum Rotterdam. De preses van de generale synode van de PKN, mw ds Karin van den Broeke, was bij die gelegenheid gastspreker. .

In de rubriek ‘Commentaar bij de tijd’ op de site van de PKN schrijft ze hierover onder andere het volgende:

(…) Een wake waarin stilgestaan wordt bij het leed van mensen die ooit op de vlucht sloegen in de hoop dat zij een veilig thuis zouden vinden. Een wake waarin iets doorklinkt van het onrecht dat mensen ervaren omdat zij leven als gedetineerden terwijl zij geen criminaliteit met zich meedragen, behalve dan dat zij niet de benodigde documenten hebben om zich burger van onze samenleving te mogen noemen. (…)

We weten dat van alle mensen op aarde die ooit gevlucht zijn een klein deel in Nederland terechtkomt en hier asiel aanvraagt. We horen hoe zij soms jarenlang in onzekerheid verkeren. We horen hoe sommigen van hen als ‘ongedocumenteerden’ achter slot en grendel terechtkomen. We horen enerzijds hoe er binnen detentiecentra mensen zijn die, binnen de grenzen van het beleid, zorgvuldig met gedetineerden om proberen te gaan, anderzijds horen we ook verhalen over mensonterend onrecht. (…)

Voor mij betekent dat dat we als kerk bereid moeten zijn te luisteren naar de roep om recht die klinkt. Met respect voor mensen die ervaren hoe groepen in onze samenleving kunnen botsen; met respect voor mensen die zoeken naar een ordening in onze samenleving die het recht van allen zo goed mogelijk dient; met oog voor diegenen die zich niet eens burger van onze samenleving mogen noemen maar die wel uitzien naar recht en rust. Niet naïef dromend. Wel actief. Altijd weer bereid om ons in te laten schakelen door God die het heil van allen voor ogen heeft. Weet hebbend van een wereld waarin wij ons heil niet van ‘papieren’ te verwachten hebben, maar van een God die weet wat menselijkheid is.

De wakes in Rotterdam, onder het motto “er bestaan geen onwettige mensen, er bestaat onmenselijke wetten”,  worden georganiseerd door ‘Welkom Onthaal’, een stedelijk netwerk van vrijwilligers van diverse kerken in Rotterdam. Het netwerk is ook betrokken bij voorbedes en bloemengroeten van Rotterdamse kerken en bij de bezoekersgroep die gedetineerden in het centrum bijstaat. De coördinatiegroep wordt ondersteund door voorheen de Stichting KSA/GCW, organisatie voor levensbeschouwelijk maatschappelijk activeringswerk, nu 'Samen010' geheten.

Op 15 mei 2013 bracht een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland een bezoek aan hongerstakende asielzoekers in het Detentiecentrum Rotterdam. In de verklaring die na dat bezoek werd uitgegeven sprak de Raad van “schrijnende situaties uit de dagelijkse praktijk van het asielbeleid (die) symptomen (zijn) van een mensonwaardig beleid en de ontspoorde uitvoering ervan” en ze riep op “haast te maken met de menselijke maat in de vreemdelingenketen”.


Meer informatie:
De volledige tekst van het ‘Commentaar bij de tijd’ van ds Van den Broeke op de PKN-site d.d. 5/9/13
De diverse wakes bij detentiecentra worden ook vermeld in de Agenda-rubriek op deze site

Lees ook:
17-05-13  Raad van Kerken: asielbeleid mensonwaardig en ontspoord