17 mei 2013

Raad van Kerken: asielbeleid mensonwaardig en ontspoord

De Raad van Kerken in Nederland doet een dringend beroep op de overheid om het asielbeleid en de uitvoering ervan grondig te herzien, uitgaande van een menswaardige omgang met asielzoekers en het bieden van kansen voor de toekomst, óók voor mensen die uiteindelijk niet in Nederland kunnen blijven..

Een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland heeft op 15 mei jl. een bezoek gebracht aan het Detentiecentrum Rotterdam, naar aanleiding van de actuele hongerstaking van een aantal asielzoekers die daar zijn gedetineerd. Ook via vrijwilligers van lokale kerken wordt de Raad wekelijks geconfronteerd met ‘onthutsende ervaringen’ van asielzoekers. “Het gaat dan bijvoorbeeld om asielzoekers die psychisch ziek in de vreemdelingenbewaring worden vastgehouden, ernstig gehandicapte kinderen die in gezinsopvanglocaties verblijven en gezinsleden die gescheiden van elkaar worden uitgezet. Doordat asielzoekers niet worden voorbereid op een zinvolle toekomst hier of elders, niet in staat worden gesteld om een opleiding af te ronden of zinvol werk te doen, wordt hun menswaardigheid aangetast.”

De Raad stelt dat vreemdelingen “via uitsluiting en marginalisering, zelfs criminalisering steeds verder naar en soms over de rand worden geduwd van wat mensen aankunnen”. De schrijnende situaties uit de dagelijkse praktijk van het asielbeleid zijn “symptomen van een mensonwaardig beleid en de ontspoorde uitvoering ervan”, aldus de Raad in haar na het bezoek aan het DC Rotterdam uitgegeven verklaring, waarin ze oproept “haast te maken met de menselijke maat in de vreemdelingenketen”.

De Raad van Kerken laat zich inspireren door christelijke bronnen waarin aandacht is voor kwetsbare mensen. Met vele partners zet de Raad zich daarom in voor een samenleving waarin de overheid menselijk met een ieder omgaat. Die menselijke maat moet ook gelden voor vluchtelingen, mensen die meer dan anderen kwetsbaar zijn.”


Meer informatie:
De volledige tekst van de Verklaring van de Raad van Kerken d.d. 15/5/2013 is te vinden in het bericht 'Oproep herziening asielbeleid' op de site van de RvKN.

De voorzitter van de Projectgroep Vluchtelingen van de RvKN, Jan van der Kolk, schreef n.a.v. het bezoek aan DC Rotterdam ook een 'persoonlijke noot', die u op de Vluchtelingen-pagina van de site van de Raad van Kerken kunt lezen.


Lees ook:
19-01-12  Raad van Kerken bezoekt gezinsopvanglocatie Katwijk
02-02-11  Kerkelijke leiders brengen werkbezoek aan VBL Ter Apel
02-02-11  Werkbezoek VBL Ter Apel: een korte impressie