19 oktober 2012

Raad van State: Leges gezinshereniging omlaag

Op 9 oktober 2012 heeft de Raad van State uitgesproken dat de leges die de staat in rekening brengt bij gezinshereniging te hoog zijn. De leges voor gezinshereniging zijn zo hoog, inmiddels 1.250 euro voor een individuele aanvraag, dat dit in de praktijk een belemmering vormt om überhaupt je recht te kunnen halen.

Al jarenlang vecht INLIA samen met andere organisaties deze hoge leges aan, omdat het verkrijgen van recht nooit afhankelijk mag zijn van je financiële draagkracht.

De Raad van State baseert haar uitspraak op Europese richtlijnen die reeds sinds 2003 geldig zijn. De Europese Commissie heeft jaren geleden al laten weten dat de leges niet zo hoog mogen zijn dat vreemdelingen daardoor hun rechten niet kunnen verkrijgen. In feite worden er dus al sinds 2003 door de diverse opeenvolgende bewindslieden te hoge leges geheven.

Al eerder, op 10 januari 2012 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in een zaak dat Nederland te hoge leges in rekening bracht bij een Afghaanse asielzoeker. Deze vroeg om gezinshereniging bij zijn vrouw, die van een uitkering moest rondkomen. Vervolgens oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie op 26 april 2012 dat Nederland te hoge leges hief ten aanzien van de verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen. Buitengewoon verontrustend was dat de minister volhardde in de weigering om uit deze uitspraken te concluderen dat er ten aanzien van reguliere verblijfsvergunningen die gebaseerd zijn op art. 8 EVRM (o.a. recht op familieleven) structureel te hoge leges in rekening worden gebracht. Hij wordt nu daarom door de Raad van State in het ongelijk gesteld. De minister beraadt zich nu over de hoogte van de leges die hij vanaf nu in rekening zal brengen. 

Bij aanvragen op grond van gezinshereniging waarin recent leges zijn betaald kunnen deze teruggevraagd worden. U kunt dit het beste doen in overleg met uw advocaat. 


Meer informatie:
De volledige uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 9 okt 2012

Lees ook:
01-05-12  Minister opnieuw op de vingers getikt over te hoge leges
16-01-12  EHRM: hoge leges mag recht op gezinsleven niet belemmeren

Dossier Leges in het Expertisecentrum