19 februari 2009

Europees agentschap voor asielzaken op komst

Europees agentschap voor asielzaken op komst
EU-commissaris Jacques Barrot heeft voorgesteld een Europees agentschap voor asielzaken op te richten. Daarmee moet een einde komen aan de huidige praktijk dat asielverzoeken in de verschillende lidstaten van de EU zeer verschillend beoordeeld worden.
 

Barrot pleit voor een Europees asielstelsel in plaats van nationale systemen: “Daartoe is het van essentieel belang dat wij niet alleen onze wetgevingen maar ook onze praktijken op elkaar afstemmen.”

Dit voorstel komt in grote mate overeen met de wensen die tijdens de internationale conferentie in Volterra (Italië), november 2007, waren geformuleerd in het zgn. ‘Charta of Volterra’. Daarmee is een belangrijke doelstelling van ‘Volterra’ bereikt, nl. dat de daar aanwezige politici in de fracties en parlementen waarvan zij deel uitmaken het gedachtengoed verwoord in het Charta als ‘ambassadeurs’ zouden behartigen en verspreiden.

Hieronder volgt de volledige tekst van het persbericht dat de EU in Brussel op 18 februari 2009 heeft uitgegeven:


De Commissie stelt voor een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken op te richten

Vandaag heeft de Commissie een voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken aangenomen. Met dit voorstel, dat past in het kader van het migratie- en asielpact, wordt tegemoet gekomen aan een verzoek van de Europese Raad. Er kan nu snel een operationeel agentschap worden opgericht, dat de samenwerking tussen de lidstaten op asielgebied coördineert en versterkt, zodat de diverse nationale praktijken beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Het bureau zorgt ook voor meer convergentie tussen de in de EU bestaande asielvoorschriften.

Vicevoorzitter Jacques Barrot, de commissaris bevoegd voor vrijheid, veiligheid en justitie, verklaarde: “wij zetten ons actief in voor de invoering van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Daartoe is het van essentieel belang dat wij niet alleen onze wetgevingen maar ook onze praktijken op elkaar afstemmen. De bevoegde asieldiensten van de lidstaten moeten concrete hulp kunnen krijgen, zodat kan worden ingespeeld op hun dagelijkse en operationele behoeften. De ondersteuningsteams die het ondersteuningsbureau zal inzetten, maken het ook mogelijk om samen het hoofd te bieden aan noodsituaties, zoals de massale toestroom van asielzoekers.”

De praktijk toont aan dat er bij de tenuitvoerlegging van het asielrecht tussen de lidstaten grote verschillen bestaan inzake de behandeling van verzoeken om internationale bescherming. De kans dat een Irakees in een lidstaat bescherming krijgt, varieert bijvoorbeeld van amper 2% tot 71%. In het in juni 2008 door de Commissie aangenomen asielbeleidsplan wordt voorgesteld de Europese asielwetgeving ingrijpend te ontwikkelen en te wijzigen. Dit plan wordt nog uitgevoerd en moet worden ondersteund door een versterking van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten, zodat de diverse nationale praktijken op elkaar kunnen worden afgestemd.

Het bureau ondersteunt de inspanningen van de lidstaten om te komen tot een coherenter en rechtvaardiger asielbeleid, bijvoorbeeld door hen te helpen beproefde methoden vast te stellen, door op Europees niveau opleidingen te organiseren en door de toegang tot kwaliteitsvolle informatie over de landen van herkomst te verbeteren. Het bureau is ook belast met de coördinatie van de ondersteuningsteams van nationale deskundigen, die kunnen worden ingezet op verzoek van lidstaten die op hun grondgebied worden geconfronteerd met een massale toestroom van asielzoekers. Het bureau verleent ook wetenschappelijke en technische bijstand met het oog op de ontwikkeling van het asielbeleid en de asielwetgeving.

Het bureau wordt opgericht in de vorm van een agentschap, d.w.z. een onafhankelijk Europees orgaan. De Commissie en de lidstaten zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur, die het bestuursorgaan van het bureau is. Het bureau werkt nauw samen met de asielinstanties van de lidstaten, alsook met het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen. Er wordt ook een adviesforum ingesteld voor de dialoog met de organisaties van het maatschappelijke middenveld.

Indien het voorstel van de Commissie snel wordt aangenomen, kan het bureau in 2010 worden ingesteld en vanaf dan operationeel zijn. De staatshoofden en regeringsleiders zullen beslissen in welke EU-lidstaat het bureau moet worden gevestigd.