13 augustus 2012

Nieuw 'individueel' beleid t.a.v. Syrische asielzoekers

Minister Leers heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 2 augustus jl. aangegeven dat asielzoekers uit Syrië die geen actief aanhanger zijn van het huidige Syrische regime bij terugkeer gevaar lopen en vanwege deze reden in aanmerking kunnen komen voor een asielstatus op grond van artikel 29-b van de Vreemdelingenwet. De minister concludeert dit op basis van het ambtsbericht van 15 mei 2012.

Op 6 juli jl. liep het besluit -en vertrekmoratorium, dat een jaar daarvoor was ingesteld, af. De minister kan een besluit- en vertrekmoratorium slechts voor de duur van 1 jaar instellen. Het was altijd gebruikelijk om, indien de veiligheidssituatie in een land onverminderd slecht bleef, na afloop hiervan een beleid van categoriale bescherming af te kondigen. Omdat de minister echter onlangs heeft aangegeven het instrument van de categoriale bescherming af te willen schaffen, is er nu voor gekozen om de asielaanvragen van asielzoekers uit Syrie toch 'individueel' te gaan toetsen.
 
Na het eindigen van het besluit- en vertrekmoratorium op 6 juli jl. was het voor Syrische asielzoekers onzeker wat er met hen zou gebeuren. Pas op 2 augustus jl. verschafte de minister middels de brief aan de Kamer duidelijkheid hierover. Waarom kon de minister eind juni niet aangeven welk asielbeleid ten aanzien van Syrië gevoerd zou gaan worden?
 

Meer informatie:
De brief van de minister van Immigratie, Integratie en Asiel aan de Tweede Kamer d.d. 2 aug 2012

Lees ook:
31-05-12  Mensenrechtensituatie Syrië steeds slechter
31-01-12  Besluit- en vertrekmoratorium Syrië verlengd