25 mei 2012

Kom naar de Kinderrechtenmanifestatie op 20 juni

Een coalitie van vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties organiseert op 20 juni (Wereldvluchtelingendag) een grote kinderrechten-manifestatie in Den Haag. Aan een forum van drie 'rechters' zal een 'Verklaring voor Kinderrecht' worden gevraagd over situaties binnen het vreemdelingenrecht waar kinderrechten in de knel komen..

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is in werking getreden in 1995 en bijna alle landen ter wereld zijn partij. Nederland heeft zelfs een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van dit verdrag. Toch staan in het Nederlandse vreemdelingenrecht de rechten van kinderen onder druk. Daarom zullen tijdens de manifestatie de volgende vier onderwerpen voor het 'rechtscollege' worden gebracht:

1) Gewortelde kinderen: recht op ontwikkeling en respect voor identiteit (artt. 6 & 8 IVRK)
Honderden kinderen van wie ouders jarenlang geleden asiel aanvroegen in Nederland worden bedreigd met uitzetting naar een land dat zij niet kennen. Het zijn kinderen met een Nederlandse identiteit die langdurig in onzekerheid leven, jarenlang in asielzoekerscentra bivakkeren en gemiddeld één keer per jaar moeten verhuizen van het ene naar het andere centrum. Voldoet deze situatie aan de normen uit het Kinderrechtenverdrag?

2) Staatloze kinderen: het recht een nationaliteit te verwerven (art 7 IVRK)
In Nederland leven naar schatting enkele duizenden kinderen zonder nationaliteit. Ze worden als staatloos kind geboren omdat hun ouders staatloos zijn. Vaak wordt die staatloosheid echter niet erkend, waardoor het lastig is om de bescherming van de verdragen ter bestrijding van staatloosheid in te roepen. Deze kinderen worden niet erkend als burger van Nederland. Doet Nederland genoeg om deze kinderen aan een nationaliteit te helpen?

3) Kinderen in gezinslocaties: recht op een adequate levensstandaard (art 27 IVRK)
Ongeveer 300 kinderen wonen op de gezinslocaties in Katwijk en Gilze-Rijen. Dit zijn vrijheidsbeperkende locaties voor uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen. De ouders moeten zich zes dagen in de week melden en mogen de gemeente niet verlaten. De kinderen leven onder het bestaansminimum en de algehele atmosfeer ervaren de kinderen als zeer stressvol. Voldoet Nederland hiermee aan de verplichting om kinderen een adequate levenstandaard te garanderen als hun ouders hiertoe niet in staat zijn?

4) Nederlandse kinderen scheiden van buitenlandse ouder (art 9 IVRK)
Naar schatting enkele duizenden kinderen in Nederland leven met de dreiging dat zij van een ouder gescheiden worden omdat de kinderen wel een verblijfsvergunning hebben maar de ouder niet. Vaak gaat het om kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Volgens de overheid moet de buitenlandse ouder zo’n kind dan meenemen naar het buitenland. Is dit beleid in lijn met het Kinderrechtenverdrag?

Kinderen en jongeren zullen de bovengenoemde onderwerpen voorleggen aan het forum, waarin zitting hebben prof mr Jaap Doek, prof mr Ton Liefaard en prof mr Peter Rodrigues. Deze rechtsgeleerden zullen uitspraak doen of het Kinderrechtenverdrag in bovengenoemde situaties wordt geschonden. Deze uitspraken zullen daarna worden aangeboden aan de leden van de algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel van de Tweede Kamer. Aan hen wordt gevraagd deze te gebruiken om daadwerkelijk recht te doen aan de in Nederland verblijvende vreemdelingenkinderen.

De manifestatie vindt plaats op woensdag 20 juni van 15.00 tot plm. 16.30 uur op het Spuiplein in Den Haag en zal worden gepresenteerd door Claudia de Breij. De deelnemende organisaties (naast INLIA zijn dat de Raad van Kerken in Nederland, Kerk in Actie, Cordaid, Justitia et Pax, UNICEF Nederland, Defence for Children, STEK / Diaconie Prot Gem Den Haag, Stichting LOS, Stichting Kinderpostzegels Nederland en VluchtelingenWerk Nederland) roepen iedereen op om op 20 juni naar Den Haag te komen.

Meer informatie:
Posters om te downloaden vindt u hier bij Kerk in Actie.
De Verklaring voor Kinderrecht waaruit hierboven is geciteerd kunt u ook als pdf-bestand downloaden.

Zie ook:
20-01-12  Kaartenactie voor rechten van vreemdelingkinderen