05 april 2012

LOGO-gemeenten sturen minister Leers openbare orde notitie

Uit de notitie over de openbare orde bevoegdheid van de burgemeester, die het secretariaat van de LOGO-gemeenten heeft opgesteld, blijkt dat de minister voor Immigratie en Asiel niet de bevoegdheid heeft de burgemeester te overrulen als het gaat om de ontruiming van vreemdelingen.

In tegenstelling tot wat in sommige media is gesuggereerd, stelt het LOGO niet dat de minister geen zeggenschap heeft over uitzettingen van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Op basis van de Vreemdelingenwet 2000 (art 63 en 48 tweede lid) is de minister bevoegd inzake het vreemdelingenbeleid. Echter, als de openbare orde in het geding is, is op grond van de Grondwet (art 125 juncto art 6), de Politiewet 1993 (art 12) en de Gemeentewet (art 170-b) alleen de burgemeester het bevoegd gezag. Het gaat dus om twee verschillende bevoegdheden: die van de minister voor de uitvoering van de vreemdelingenwet en die van de burgemeester voor de handhaving van de openbare orde. De bevoegdheid van de minister voor Immigratie en Asiel om de vreemdelingenpolitie instructies te geven kan de korpschef dan ook in een curieuze juridische patstelling doen belanden.

Minister Leers heeft gesuggereerd dat hij op basis van art. 16 van de Politiewet de burgemeester zou kunnen ‘overrulen’. Dat heeft echter alleen betrekking op de bewaking van bijzondere objecten zoals kerncentrales, en bovendien is dan niet de minister voor I&A maar de minister van Binnenlandse Zaken de bewindspersoon die, via de Commissaris van de Koningin, de politie aanwijzingen kan geven.

Toevalligerwijs valt het verschijnen van de notitie van het LOGO samen met de commotie rondom burgemeester Els Boot van Giessenlanden, die heeft aangekondigd gebruik te zullen maken van haar openbare orde bevoegdheid om de eventuele uitzetting van een inwoner door de vreemdelingenpolitie op te schorten (zie ons bericht van 30 maart). Haar initiatief, naar aanleiding van het concrete dossier van deze inwoner van haar gemeente, om te pleiten voor een herziening van het omstreden zgn. 1F-beleid (m.b.t. verdachten van oorlogsmisdaden) dat op asielzoekers uit Afghanistan categoraal wordt toegepast, wordt inmiddels door een veertigtal collega-burgemeesters ondersteund. Deze groep valt echter niet samen met de groep gemeenten die zich al jarenlang in LOGO-verband inzet voor een beter opvang- en terugkeerbeleid.


Meer informatie:
De brief van het LOGO aan minister Leers d.d. 2/4/12
De notitie “Openbare orde bevoegdheid van de burgemeester bij ontruiming van vreemdelingen” van het LOGO Secretariaat, maart 2012 (PDF-bestand, 2 MB)

Zie ook:
30-03-12  De burgemeester en het 1F-beleid